Biotopové požadavky datlovitých ptáků

Verze PDF

Datlovití ptáci jsou občas používání jako bioindikační skupina. Na základě jejich početnosti a druhové bohatosti se odhaduje ochranářská hodnota lesních porostů. Pro dobrou využitelnost datlovitých hovoří i jejich relativně snadná detekce a snadnost monitorování hnízdních aktivit. Potravní a hnízdní aktivita navíc prokazatelně zvyšuje početnost a diverzitu jiných skupin lesních ptáků. Kolektiv polských ornitologů sledoval, zda a jak ovlivňuje deklarovaná ochrana společenstvo datlovitých ptáků v obhospodařovaných lesech.

Využitelné výstupy: 
  • V letech 2007-2009 sčítali autoři všechny datlovité ptáky na transektech o délce 4,6-8 km v jehličnatých lesech poblíž Bialowieże v jihovýchodním Polsku.
  • 3 z transektů vedly přísně chráněnou oblastí národního parku, 4 oblastmi hospodářského lesa.
  • Celkem bylo zaznamenáno 8 druhů čeledi Picidae, všechny druhy byly zjištěny jak na transektech v národním parku, tak na transektech v hospodářském lese.
  • V oblasti národního parku bylo zjištěno průměrně 9 jedinců datlovitých ptáků na 1 km transektu, mimo park to bylo jen 5,4 jedince.
  • Nejpočetnějším druhem byl strakapoud velký (Dendrocopos major), nejméně početnými krutihlav obecný (Jynx torquilla) a žluna šedá (Picus canus) na všech transektech, na transektech v hospodářském lese pak zpravidla chyběl datlík tříprstý (Picoides tridactylus).
  • Ve srovnání s výzkumem z let 1999-2001 vzrostl počet jedinců o 1,4 jedince/km v národním parku a o 0,8 jedince/km v hospodářském lese. Za nárůst však může pouze výrazné zvýšení početnosti strakapouda velkého, početnost ostatních druhů zůstává stejná.
  • Nejvýraznější je rozdíl v početnosti druhů vázaných na mrtvé stojící stromy (datlík tříprstý, datel černý, strakapoud bělohřbetý). U těchto druhů byla zjištěna v národním parku až 2,5krát vyšší početnost než v hospodářském lese, což ukazuje na důležitost ponechání alespoň části mrtvých stromu nastojato.
Grafické přílohy: 
Biotopové požadavky datlovitých ptáků
Biotopové požadavky datlovitých ptáků
Biotopové požadavky datlovitých ptáků
Zdroj: 
Walankiewicz, W., Czeszczewik, D., Tumiel, T., & Stański, T. (2011). Woodpeckers abundance in the Białowieża Forest–a comparison between deciduous, strictly protected and managed stands. Ornis Polonica 2011, 52: 161–168
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.