Mohou údaje o distribučních trendech živočichů získané od veřejnosti odpovídat skutečnosti?

Verze PDF

Autoři srovnali trendy obsazenosti území/distribuci zástupců denních motýlů a vážek, a přitom vycházeli z dat sesbíraných veřejností ve srovnání s daty získanými standardizovanými postupy monitoringu. Dostupná oportunistická vědecká data sesbíraná neodbornou veřejností mohou, navzdory tomu že jsou zatížena řadou chyb, být opravena a využita pro potřeby monitoringu druhů a analýz, pokud jsou analyzována spolu s modely obsazenosti (occupancy).

Využitelné výstupy: 
  • Vědecká data sesbíraná veřejnosti bez patřičného standardizovaného protokolu mohou být zatížena řadou chyb (selektivní či nekompletní pozorování, duplikované pozorování, geografický překryv), přesto nesou cenné údaje o distribučních trendech řady skupin živočichů.

 

  • Pro většinu dat ze standardizovaných monitoringů, resp. pro 23 z 37 pozorovaných druhů denních motýlů, se podařilo vypozorovat trendy v pravděpodobnosti detekce, v oportunistických datech se podařilo vyhodnotit trendy detekce jen u 14 z 37 druhů. U vážek se trend podařilo identifikovat u 14 ze 40 druhů (v případě standardizovaných monitoringů), ale u oportunistických dat jen ve 4 případech.

 

  • Pravděpodobnost úspěšné detekce řady druhů byla nižší na začátku a na konci sezóny.

 

  • Pravděpodobnost detekce několika druhů (např. běláska zelného, Pieris napi) nekorespondovala s rozložením průběhu pozorování v kalendáři.  Data z monitoringu potvrzují, že průměrná pravděpodobnost detekce se mezi jednotlivými druhy výrazně liší. Například u druhu skrytě žijícího Favonius quercus byla pravděpodobnost detekce vždy velmi nízká, zatímco u nápadného okáče lučního (Maniola jurtina) byla vždy vysoká.

 

  • Srovnáním trendů z oportunistických dat o detekci denních motýlů (0,0006 ± 0,004) a dat sesbíraných při standardizovaném monitoringu (0,0002±0,003, n=37, párový t-test, P=0,24), a následnou analýzou okupačních modelů bylo potvrzeno, že se sledované trendy neliší. Podobně i u vážek: střední trend pro oportunistická data (0,011±0,010), pro data z monitoringu (0,008±0,008), n=40, párový t-test, P=0,13), oba trendy navíc byly vysoce korelované

 

  • Ne všechny druhy vykazovaly shodu ve srovnání trendů mezi daty z monitoringu a oportunistickými daty. Prokazatelný shodný trend byl zaznamenán jen u 10 motýlů a 11 vážek.

 

  • Distribuční trendy vyhodnocené na základě oportunistických dat a dat ze standardizovaného monitoringu byly srovnatelné, pokud byly analyzovány modely obsazenosti.

Grafické přílohy: 
Mohou údaje o distribučních trendech živočichů získané od veřejnosti odpovídat skutečnosti?
Mohou údaje o distribučních trendech živočichů získané od veřejnosti odpovídat skutečnosti?
Mohou údaje o distribučních trendech živočichů získané od veřejnosti odpovídat skutečnosti?
Mohou údaje o distribučních trendech živočichů získané od veřejnosti odpovídat skutečnosti?
Mohou údaje o distribučních trendech živočichů získané od veřejnosti odpovídat skutečnosti?
Zdroj: 
van Strien, J. A.,van Swaay, A.M.CH., Termaat, T., 2013, Opportunistic citizen science data of animal species produce reliable estimates of distribution trends if analysed with occupancy models, Journal of Applied Ecology 2013, 50, pp. 1450–1458
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.