Ochrana motýlů v Evropě – výzvy pro další desetiletí

Verze PDF

U denních a nočních motýlů došlo v posledních desetiletích ke značnému úbytku počtů z důvodu změn ve využívání krajiny. Hlavními důvody jsou intenzifikace zemědělství a lesnictví, opuštění méně úrodných ploch, ústup od tradičního zemědělského a lesního hospodaření a rozšiřování městské zástavby. Za poslední desítky let došlo rovněž ke značnému rozvinutí znalostí o ekologii motýlů a jejich ochraně. V mnoha evropských zemích byla podniknuta rozsáhlá ochranářská opatření ve prospěch motýlů (včetně např. vytváření soustavy Natura 2000). Přes tyto snahy stále dochází k alarmujícímu úbytku motýlů na celém světě. Autoři v této studii navrhují deset oblastí, na které by se měli ochranáři a výzkumníci zaměřit v následujících desetiletích. Tyto výzvy se soustředí na situaci v Evropě, kde je budoucnost motýlů spjata s tradičním zemědělstvím a lesnictvím.

Využitelné výstupy: 

U denních a nočních motýlů došlo v posledních desetiletích ke značnému úbytku počtů z důvodu změn ve využívání krajiny. Hlavními důvody jsou intenzifikace zemědělství a lesnictví, opuštění méně úrodných ploch, ústup od tradičního zemědělského a lesního hospodaření a rozšiřování městské zástavby. Za poslední desítky let došlo rovněž ke značnému rozvinutí znalostí o ekologii motýlů a jejich ochraně. V mnoha evropských zemích byla podniknuta rozsáhlá ochranářská opatření ve prospěch motýlů (včetně např. vytváření soustavy Natura 2000). Přes tyto snahy stále dochází na celém světě k alarmujícímu úbytku motýlů. Autoři v této studii navrhují deset oblastí, na které by se měli ochranáři a výzkumníci zaměřit v následujících desetiletích. Tyto výzvy se soustředí na situaci v Evropě, kde je budoucnost motýlů spjata s tradičním zemědělstvím a lesnictvím.
 

  1. Jak budeme reformovat zemědělskou politiku, aby podpořila trvale udržitelnou výrobu a zastavila pokles biodiverzity?

 
Zemědělství patří k oblastem nejvíce ovlivňujícím motýly v Evropě. Intenzifikace zemědělské výroby a opuštění tradičně obhospodařovaných ploch jsou zdaleka největšími ohrožujícími faktory negativně ovlivňující zhruba 30% druhů motýlů. Společná zemědělská politika EU (CAP) podporovala intenzifikaci vedoucí ke ztrátě a degradaci biotopů. Ačkoliv v nedávné době došlo k určité modifikaci CAP a podpoře veřejného zájmu, jako je ochrana biodiverzity nebo čistota vody (pilíř 2), jedná se o malý podíl z celkových částek vynakládaných na podporu zemědělství. Navíc dochází zjevně k nevhodné a uniformní aplikaci opatření v rámci pilíře 2, které stále negativně ovlivňují druhy motýlů. Lepší systém zemědělských plateb je naléhavě zapotřebí, aby zachoval biotopy pro volně žijící druhy živočichů a rostlin a zajistil přitom trvale udržitelnou výrobu. Klíčový je koncept environmentálně hodnotných ploch (High Nature Value Farmland). Jedná se o zemědělství s nízkou intenzitou hospodaření v méně úrodných oblastech, kde je zánik hospodaření největším ohrožením. Bez cílené podpory může dojít k zániku těchto tradičních zemědělských systémů během jedné generace. Ochranáři by měli určit, které z těchto systémů jsou nejhodnotnější a proč a navrhnout systém plateb. Pro zachování biodiverzity a životaschopného šetrného zemědělství je žádoucí vytvořit spojenectví mezi zemědělci a ochranáři.
 

  1. Jak zajistíme vhodné hospodaření v lesích?

 
Lesy jsou pro evropské motýly druhým nejdůležitějším typem prostředí a změna v hospodaření v posledních desetiletích významně ohrožuje mnoho druhů. Některé druhy jsou spojeny s tradičním hospodařením a po jeho ukončení došlo k jejich významnému úbytku. Současnou výzvou je vytvořit vhodný politický rámec pro podporu žádoucích lesnických systémů hospodaření ve vhodných oblastech, které budou pro motýly prospěšné. Nepochybně bude trvat poptávka po dřevě a produktech z něj a s ní bude růst tlak na intenzifikaci výroby. Existují ale příležitosti, jak využívat přírodní lesy tak, aby poskytovaly zdroje, které motýli potřebují. Jednou z možností je využívat palivové dříví. Naším úkolem je zajistit, aby se tak stalo správným způsobem a ve správných oblastech po celé Evropě.
 

  1.  Jak budeme obhospodařovat matrici mezi polopřírodními plochami?

 
Z mnoha nedávných studií vyplynulo, že matrice mezi jádrovými biotopy hraje v přežívání motýlích populací klíčovou roli. Struktura a složení matrice může být pro rozptyl jedinců zásadní a může též poskytovat zdroje pro přežívání jedinců. Doposud je ale málo známo o významu matrice pro jednotlivé druhy motýlů. Je potřeba uskutečnit další výzkum, abychom určili faktory ovlivňující „dobrou“ a „špatnou“ matrici. Informace jsou nutné i proto, abychom nalezli rovnováhu mezi úsilím podporovat prostupnou matrici a úsilím podporovat plošky s polopřirozenými biotopy.
 

  1. Jak zajistíme, aby hospodaření v krajinném měřítku zachovalo metapopulace druhů?

 
Ztráta a degradace biotopů způsobila, že populace některých druhů se vyskytují v krajině ostrůvkovitě a izolovaně. V Evropě došlo k fragmentaci biotopů, která nemá obdoby na žádném jiném kontinentě. Mnoho druhů proto závisí na síti fragmentovaných biotopů a vyžadují vhodný management zajišťující trvalý výskyt životaschopných populací. Pro mnoho druhů to znamená zachování zemědělských postupů v rozsáhlejších oblastech. To vyžaduje změnu CAP (viz výše). Ani při nejoptimističtějších scénářích nebudou dostatečné zdroje na zachování všech polopřirozených biotopů ve všech zemích. Proto musíme určit priority, kam alokovat skromné prostředky pro ochranu všech ohrožených druhů motýlů. Naléhavým úkolem při tom zůstává určení významných motýlích oblastí a na nich zajištění financování žádoucího managementu. Určení těchto oblastí musí být založeno na aktuálních údajích o výskytu ohrožených druhů.

  1. Podrobný evropský monitorovací program  

 
Je zapotřebí vytvořit dva systémy. 1) Celoevropský systém sběru údajů o rozšíření dostupný pro plánování, ochranu přírody i další využití. 2) Systém monitoringu na populační úrovni, který zachytí co nejdříve případné změny. Metoda sčítání motýlů podél standardizovaných transektů je již využívána ve 14 evropských zemích. Jejich výsledky slouží např. ke stanovení indexu lučních motýlů na evropské úrovni. Prioritou je vytvořit monitorovací schéma v každé zemi pro sestavení národních trendů i k přispívání k evropským trendům.
 

  1. Dlouhodobé financování ochrany přírody

 
Většina výzkumných a ochranářských projektů je financována jako krátkodobé projekty, nejdéle na 3 – 5 let. Nicméně účinná ochrana přírody vyžaduje dlouhodobý výzkum a monitoring. Ochranáři musí prosazovat lepší systém financování umožňující kontinuitu v úsilí zaměřeném na klíčová témata.
 

  1. Jak přimět politiky, aby ochrana přírody byla i jejich věcí?

 
Bez podpory politiků a zajištění financování jsou výše uvedené body bezcenné. Pro prosazování a financování ochrany přírody je třeba mít silné argumenty. Mohou jimi být např. produkce kvalitních potravin, vlákniny, ovlivňování klimatu a kvality vody, produkce biomasy, duchovní obohacení a estetické hodnoty atp.
 

  1. Jak zajistit, aby se ochrana přírody stala věcí všech?

 
Politická podpora ochraně přírody nebude dosažena, pokud nebude existovat podpora ze strany veřejnosti. Motýli mohou hrát důležitou roli při popularizaci ochrany přírody. Existuje řada dobrých příkladů výchovných programů, na kterých je možné stavět a využít popularity motýlů.

  1. Můžeme zmírnit účinky změn klimatu? (popř. jak?)

 
Předpokládá se, že změny klimatu budou mít na motýlí populace významný dopad. Základní otázkou zůstává, zda můžeme zpomalit míru adaptace druhů na nové podmínky nebo zda můžeme upravit biotopy tak, že budou využitelné pro populace druhů i po radikálních klimatických změnách. Současný přístup spočívá ve zvýšení rozlohy a rozmanitosti žádoucích biotopů tak, aby mohly poskytovat širší spektrum ekologických nik a aby mohly umožnit adaptaci na vhodné podmínky. Je ale potřeba provést další výzkumy, zda tento přístup může fungovat.
 

  1. Účinný evropský plánovací systém chránící nejlepší lokality a podporující ochranu v rámci městských oblastí.

 
Je zapotřebí vytvořit účinný plánovací systém chránící klíčové lokality pro motýly, uchránit je před rozvojem, popř. zajistit kompenzace při každém zničení či poškození. Součástí tohoto systému by měla být Významná motýlí území a Natura 2000. Je rovněž zapotřebí vytvořit celoevropský mapovací program zajišťující existenci údajů o motýlech na všech nejvýznamnějších lokalitách.
 

Zdroj: 
Warren M.S., Bourn N.A. 2011: Ten challenges for 2010 and beyond to conserve Lepidoptera in Europe. Journal of Insect Conservation 15: 321-326.
Zadal: 
Jiří Pokorný
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.