Současné rozšíření, populační hustota a ekologické požadavky raka kamenáče v ČR

Verze PDF

Rak kamenáč (Austroptamobius torrentium) je jedním z pěti druhů raků vyskytujících se v ČR. Spolu s rakem říčním je považován za původní druh a v národní legislativě je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Českou republikou probíhá severovýchodní hranice jeho areálu. Tato studie byla zaměřena na zjištění údajů o populační hustotě raků kamenáčů, poměru pohlaví a základních charakteristikách toků obývaných rakem kamenáčem v ČR. Většina populací raka kamenáče v ČR se vyznačovala příznivými populačními parametry, ale obecně vzato, jsou všechny populace ovlivněny nebo ohroženy mnohými faktory. Početné populace jsou často ovlivněny predací norka amerického a vydry, predace těmito druhy byla zjištěna na 19 lokalitách, ale pravděpodobně se vyskytuje i na dalších. Další ohrožení spočívá v manipulaci s raky, obzvláště na obhospodařovaných tocích, kde se vyskytují i jiné druhy raků. Riziko přenosu račího moru, houbové infekce způsobené Aphanomyces astaci, je velmi vysoké. Tato infekce je přenášena dvěma introdukovanými druhy raků, zejména rakem pruhovaným, méně rakem signálním. Račí mor je stálým problémem, jak ukazují masové úhyny raků se symptomy račího moru.

Využitelné výstupy: 

Rak kamenáč je jedním z pěti druhů raků vyskytujících se v ČR. Spolu s rakem říčním je považován za původní druh a v národní legislativě je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Českou republikou probíhá severovýchodní hranice jeho areálu. Tato studie byla zaměřena na zjištění údajů o populační hustotě raků kamenáčů, poměru pohlaví a základních charakteristikách toků obývaných rakem kamenáčem v ČR. Monitoring probíhal na 46 lokalitách se známým výskytem raka kamenáče. Monitoring probíhal na 2 – 5 profilech o délce 100 m.
Přítomnost raků kamenáčů byla potvrzena na 39 z 44 monitorovaných toků v letech 2007 – 2008 a na dalších dvou nově zjištěných obsazených tocích v roce 2009. Průměrná délka obsazených toků byla 13,3 km (rozpětí 1,9 – 112 km), průměrný průtok na soutoku u 20 lokalit byl 0,443 m3. Šířka toku kolísala mezi 0,7 – 7,5 m a raci byli nalézáni v hloubce 0,01 m – 0,70 m. Nadmořská výška lokalit se pohybovala od 235 m n.m. po 640 m. Na 9 lokalitách se společně vyskytovali rak kamenáč a rak říční, na Padrťském potoce se vyskytovaly oba druhy a ještě rak bahenní. Průměrná populační hustota kolísala od 0,3 jedinců/m2 po 4,72 jedinců/m2. Poměr pohlaví na všech tocích byl 0,48 a nelišil se významně od očekávaného poměru 1:1.
V současnosti je přítomnost raka kamenáče známa z 46 vodních toků, nicméně na pěti z nich nebyla v této studii potvrzena. V posledním desetiletí vzrost mnohonásobně počet známých lokalit a existuje předpoklad, že tento počet poroste. Existují názory, že rak kamenáč je původním druhem pouze v povodí Dunaje a že v ostatních oblastech výskytu byl uměle vysazen člověkem. Početné záznamy izolovaných, ale početných populací nicméně naznačují pravděpodobnost reliktních populací. V České republice se rak kamenáč vyskytuje na tocích s písčitým, štěrkovitým, oblázkovitým nebo kamenitým charakterem dna, ale byl zaznamenán i v regulovaných tocích nebo na jílovitých tocích, kde si hloubí nory.
Rak kamenáč se vyskytuje na tocích s dynamicky se měnícím průtokem. Oproti literárním údajům byli raci často zaznamenáni v nižších partiích toků s průtokem nad 0,5 m3.
Většina populací raka kamenáče v ČR se vyznačovala příznivými populačními parametry, ale obecně vzato, všechny populace jsou ovlivněny nebo ohroženy mnohými faktory. Početné populace jsou často ovlivněny predací norka amerického a vydry, predace těmito druhy byla zjištěna na 19 lokalitách, ale pravděpodobně se vyskytuje i na dalších. Další ohrožení spočívá v manipulaci s raky, obzvláště na obhospodařovaných tocích, kde se vyskytují i jiné druhy raků. Riziko přenosu račího moru, houbové infekce způsobené Aphanomyces astaci je velmi vysoké. Tato infekce je přenášena dvěma introdukovanými druhy raků, zejména rakem pruhovaným, méně rakem signálním. Račí mor je stálým problémem, jak ukazují masové úhyny raků se symptomy račího moru. 

Zdroj: 
Vlach P., Hulec L., Fischer D. 2009: Recent distribution, population densities and ecological requirements of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 13: 394-395.
Zadal: 
Jiří Pokorný
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.