Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

15. 3. 2017
VKP Tyršův sad je zajímavou přírodní lokalitou v bezprostřední blízkosti Plzně. Jedná se starý třešňový sad na bývalých obecních pastvinách s vegetací suchých acidofilních trávníků a fragmentárně i suchých vřesovišť. Lokalita dlouhodobě degradovala vlivem chybějícího managementu – docházelo k...
26. 11. 2016
Druh pozemku „lesní pozemek“ se způsobem ochrany „PUPFL“ představuje častou legislativní překážku pro zavádění moderních opatření na podporu ohrožených světlomilných druhů. V popisovaném případě šlo o poměrně rozsáhlý porost nízkého řídkého lesa, křovin a akátiny, kde bylo z důvodu podpory...
25. 11. 2016
Bývalé vojenské cvičiště Šlovický vrch u Dobřan v okrese Plzeň-jih patří mezi biologicky nejvýznamnější lokality Plzeňského kraje. Zvláště cenný je bohatý a stabilní výskyt typických ohrožených druhů periodických tůní (listonoh letní, žábronožka letní, kuňka žlutobřichá), ale i některých...
31. 10. 2016
V příspěvku je pojednáno o významu budování líhnišť pro užovku stromovou a další plazy. Kromě podrobného návodu na výrobu jednoho typu líhniště je zde i tabelární přehled nálezů na třech líhništích v CHKO Bílé Karpaty v letech 2014-2016. Diskutovány jsou i jiné typy líhnišť na lokalitách u nás i v...
30. 10. 2016
Drobná revitalizační akce zajímavá tím, že respektovala popovodňovou situaci, kdy došlo ke změně trasy původního koryta vodního toku. Řeka Blanice si prorazila v roce 2002 nové koryto v délce 400 m; následná stavba potvrdila tuto situaci a zajistila průtočnost obou souběžných koryt.  
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.