Vliv intenzity pastvy dobytka na hraboše mokřadního a jeho typického predátora lišku obecnou

Verze PDF

Intenzita pastvy domácími kopytníky má významné dopady na přírodní společenstva travních ekosystémů. U travinných porostů mírného pásu na severní polokouli bylo prokázáno, že se vzrůstající pastvou hospodářských zvířat se snižuje početnost malých savců v rozsáhlé zeměpisné oblasti, která zahrnuje území od Skandinávie až po Středomoří. Cílem této studie bylo určit velikost vlivu intenzity pastvy na cyklicky kolísající populace hraboše mokřadního a na typického predátora hrabošů v těchto ekosystémech, lišky obecné. Ukázalo se, že intenzita pastvy způsobila silný pokles v hustotě populací hraboše mokřadního a taktéž v aktivitě lišky obecné.

Využitelné výstupy: 
  • Experiment byl založen v Glen Finglas ve Skotsku. Byly použity čtyři různé druhy pastvy na pozemcích o rozměrech 24x3,3 ha, a to: I) 2,7 ovce na ha; II) 0,9 ovce na ha; III) ovce a skot odpovídající 0,9 ovci na ha; IV) bez pastvy. Pastva probíhala každoročně od března do října. 
  • Početnost hrabošů mokřadních byla odhadnuta pomocí indexu VSI (byla zaznamenávána přítomnost nebo absence útržků čerstvé trávy nebo trusu). Index aktivity lišek byl odhadován z přítomnosti liščího trusu. Zde analyzované indexy byly shromážděny pololetně (říjen a březen 2005-2008). Toto období zhruba odpovídá nízké (zima 2005-2006), zvyšující se (zima 2006-2007) a maximální fázi (zima 2007-2008) populačního cyklu hrabošů.
  • Predátor a jeho hlavní kořist vykazovali silnou reakci na intenzitu pastvy domácími kopytníky v malém prostorovém měřítku, takže negativní vliv pastvy na hustoty populací malých savců silně snižoval aktivitu predátora (tj. lišky měly silnou reakci na intenzitu pastvy).
  • Snížení hustoty hrabošů kvůli pastvě kopytníků bylo stejně velké jako snížení mezi vrcholnou fází a nízkou fází cyklu hrabošů.
  • Pastva kopytníků způsobila silný pokles jak v hustotách populací hraboše mokřadního, tak v indexech aktivity lišek. Hustota hrabošů a indexy aktivity lišek se výrazně zvýšily s klesající intenzitou pastvy. Směr od vysoké intenzity pastvy (péče I) až po žádnou pastvu (péče IV) vedl ke zvýšení indexu VSI od 172 % po 248 % v závislosti na fázi cyklu a ke zvýšení indexů aktivity lišek na 209 % ve všech fázích cyklu.
Grafické přílohy: 
Efekt pastvy a fáze cyklu na index VSI a indexy aktivity lišek
Dlouhodobé fluktuace indexu VSI během let 2003-2009
Vliv pastvy na vztah mezi indexy aktivity lišek a indexu VSI
Zdroj: 
Villar N., Lambin X., Evans D., Pakeman R., Redpath S.: Experimental evidence that livestock grazing intensity affects the activity of a generalist predator. Acta Oecologica (2013) 49, 12–16.
Zadal: 
Eva Ježková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.