Vliv pastvy ovcí na obsah energie a organických živin ve stepních porostech

Verze PDF

Pastva ovcí je poměrně atraktivním a často využívaným managementovým opatřením na ochranu vegetačních společenstev stepních biotopů. Článek přináší výsledky využívání pastvy ovcí v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na řadu parametrů: množství sušiny, vlákniny, dusíkatých látek, tuku, popela, bezdusíkatých látek výtažkových (BNLV), BE (brutto energie), ME (metabolizovatelné energie), NEL (netto energie laktace), NEV (netto energie výkrmu), PDIN a PDIE (PDI – skutečně stravitelných dusíkatých látek v tenkém střevě přežvýkavců). V průběhu pastvy došlo ke snížení jeho stanovištní variability a k signifikantnímu zvýšení jeho obsahu v sušině porostů na úroveň udávanou u pastevních porostů.

Využitelné výstupy: 
  • Ovce plemene žírné merino přepásaly plochu 4,25 a 6 ha při pastevním zatížení 6,8–9,4 ovcí na 1 ha v roce 1997 a 6,7–8,7 ovcí na 1 ha v roce 1998.
  • Porosty byly odebírány v průběhu vegetačního období ve čtrnáctidenních intervalech z plochy 3x1 m2.
  • V průběhu pastvy došlo ke snížení obsahu sušiny v porostech, ale i tak byl její průměrný obsah vysoký (35,45–46,78 %).
  • Vliv pastvy na obsah dusíkatých látek se projevil především v druhém roce pastvy (10,00–10,94 % oproti 11,64–19,35 % v sušině porostů). Ve srovnání s pastevními porosty však byl stále nižší.
  • Obdobná situace byla zjištěna i u PDIN a PDIE (64,60–70,71 oproti 75,18–124,98 g/kg sušiny a 79,03–82,71 oproti 89,41–129,27 g/kg sušiny).
  • U obsahu tuku (3,80–4,02 %) nebyl zaznamenán vliv stanoviště, ale způsobu využití. V důsledku pastvy došlo k jeho signifikantnímu zvýšení.
  • U obsahu vlákniny došlo v prvním roce pastvy jen ke snížení jeho stanovištní variability (29,60–31,31 %). Teprve v druhém roce pastvy došlo k jeho průkaznému snížení (21,76–27,88 %).
  • Obsah popele v sušině porostů se v období pastvy pohyboval v rozmezí 8,74–10,19 % a byl ovlivněn stanovištními podmínkami i formou využití. Významně vyšší hodnoty byly zaznamenány na intenzivnějších přepásaných plochách.
  • U obsahu energie se neprojevovala stanovištní variabilita.
Grafické přílohy: 
Vliv pastvy ovcí na obsah energie a organických živin ve stepních porostech
Vliv pastvy ovcí na obsah energie a organických živin ve stepních porostech
Vliv pastvy ovcí na obsah energie a organických živin ve stepních porostech
Zdroj: 
Veselý, P. (2014). The impact of sheep pasturing on the energy and organic nutrients levels in the steppe vegetation of the Mohelno Serpentine Steppe National Natural Reserve. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 56(1), 229-236.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.