Využití modelu vhodnosti prostředí v ochraně přírody – případ čolek velký

Verze PDF

Modely vhodnosti prostředí (habitat suitability models) jsou stále častěji využívány při plánování managementu chráněných území i při přímé druhové ochraně. Objasnění vztahu mezi charakteristikami stanovišť a populačními parametry cílových druhů je jednou ze základním podmínek efektivní ochrany. Tyto modely jsou ve velké většině používány jako prediktory možnosti výskytu sledovaných druhů. Jen zřídka jsou ale modelovány vztahy mezi strukturou prostředí a parametry biologie druhů, jako například míra přežívání nebo reprodukce. Právě takové cíle si vybral tým německých biologů na základě vlastních dat o výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) v údolí řeky Rhôny v západní části Německa. Tento druh je vyjmenovaný mimo jiné i v přílohách II a IV v Evropské směrnici o stanovištích (celým názvem Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Výsledkem je zjištění, že model dokáže u tohoto druhu velmi dobře předpovědět úspěšnost reprodukce.

Využitelné výstupy: 
  • Výchozím podkladem pro modelování jsou tzv. indexy vhodnosti prostředí, které jsou založeny na charakteristikách prostředí, které mohou být snadno zjištěny návštěvou lokality nebo odečteny z digitalizovaných mapových podkladů (nabývají hodnot od 0/nevhodné prostředí do 1/optimální prostředí).
  • Němečtí biologové takto ohodnotili celkem 18 lokalit s výskytem čolka velkého (larvy však zjistili jen na 13 z nich).
  • Hodnoty indexu vhodnosti prostředí se pohybovaly v rozmezí 0,41 - 0,94.
  • Model vhodnosti prostředí ukázal pozitivní vztah mezi hodnotou indexu vhodnosti prostředí a pravděpodobností rozmnožovací aktivity na lokalitě.
  • Mezi pravděpodobností výskytu a indexem vhodnosti prostředí nebyl nalezen žádný vztah.
  • Rovněž mezi pravděpodobností přežívání a indexem vhodnosti prostředí nebyl nalezen žádný vztah.
  • Studie ukazuje další možnost využití modelování v ochraně přírody.
Grafické přílohy: 
Využití modelu vhodnosti prostředí v ochraně přírody – případ čolek velký
Využití modelu vhodnosti prostředí v ochraně přírody – případ čolek velký
Využití modelu vhodnosti prostředí v ochraně přírody – případ čolek velký
Zdroj: 
Unglaub, B., Steinfartz, S., Drechsler, A., & Schmidt, B. R. (2015). Linking habitat suitability to demography in a pond-breeding amphibian. Frontiers in zoology, 12(1), 9.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.