Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?

Pastva ovcí je tradiční formou obživy v západní části Karpat. Kromě toho je v posledních letech také oblíbeným managementovým nástrojem k ochraně původního středoevropského krajinného rázu a biologicky hodnotných pastvin a luk. Autoři tohoto článku posuzují dopad návratu a přítomnosti velkých šelem – vlka, medvěda a rysa – na možnosti chovu ovcí v Beskydech. Podle jejich závěrů si chovatelé začali uvědomovat potřebu zvýšení ochrany svých stád.
 

Využitelné výstupy: 
  • Podklady k této studii byla data o výskytu a pohybu tří druhů velkých šelem v Beskydech a dotazník pro chovatele ovcí monitorující perspektivu chovu ovcí v oblasti.
  • V celé oblasti bylo v době výzkumu chováno na 1770 farmách necelých 20 000 kusů ovcí.
  • Většina chovatelů vlastní stáda o velikosti 11-50 kusů (64%).
  • Ačkoliv je nejpočetnější velkou šelmou oblasti rys ostrovid, většina útoků na ovce je připisována vlkům.
  • Každoroční počty útoků na ovce jsou ale stále velmi malé, v letech 2001-2012 dosahovaly početnosti 0-16 útoků za rok.
  • Z celkového počtu útoků připisovaných vlkům, bude pravděpodobně většina způsobována zdivočelými psy.
  • Z hlediska chovatelů ovcí je za největší problém z hlediska perspektivy považována nízká poptávka po produktech chovu, zatímco útoky šelem nepředstavují významné ekonomické riziko.
  • I tak ale chovatelé vyžadují kompenzaci rizik napadení stád formou finančních kompenzací ulovených kusů, popřípadě modifikací současného modelu zemědělských dotací.
  • Dotace by měly odrážet aktuální rizika napadení predátory v konkrétních oblastech a zároveň dostačovat na pokrytí finančních požadavků na aktivní ochranu stád.
Grafické přílohy: 
Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?
Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?
Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?
Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?
Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?
Limituje výskyt velkých predátorů možnosti chovu ovcí?
Zdroj: 
Kovařík, P., Kutal, M., & Machar, I. (2014). Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?. Journal for Nature Conservation, 22(5), 479-486.
Zadal: 
Michal Berec