Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období

Orel skalní (Aquila chrysaetos) je dobře známý dravec, kdysi obývající většinu Evropy. U nás zcela vymizel, v posledních letech jeho početnost opět pozvolna narůstá díky vysazování uměle odchovaných jedinců. Znalost ekologických požadavků druhu je u takových reintrodukcí jedním ze základním předpokladů úspěšnosti. Kromě jiného jsou důležitým faktorem pohybové zvyklosti orlů, z nichž lze odhadovat optimální množství vypouštěných jedinců na rozlohu dostupného biotopu. Autoři článku uvádějí výsledky sledování pohybové aktivity orlů skalních v severním Švédsku.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři opatřili GPS vysílačkou 15 jedinců orla skalního v 9 různých teritoriích v letech 2011-2012.
  • Velikost domovského okrsku metodou 95 % maximálního konvexního polygonu dosahovala u samců 100-525 km2, u samic 60-605 km2.
  • Průměrná velikost domovských okrsků v této práci patří k největším ze všech publikovaných údajů.
  • Autoři zjistili negativní vztah mezi velikostí domovského okrsku a procentem lesních holin v něm.
  • Orli ve Švédsku tak zřejmě kompenzují nedostatek prostoru vhodného k lovu zvětšováním svého domovského okrsku.
  • U některých jedinců byly i během období hnízdění zjištěny nestandardní pohybové aktivity (typické spíše pro pohnízdní období): přímý pohyb na velkou vzdálenost (až 700 km!), pohyby na střední vzdálenosti a pohyb v neobvykle velkém domovském okrsku.
  • Pohnízdní pohybová aktivita je podle autorů nejčastěji výsledkem nedostatku dostupné potravy v domovském okrsku.
Grafické přílohy: 
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Pohybová aktivita orla skalního v hnízdním a pohnízdním období
Zdroj: 
Moss, E. H., Hipkiss, T., Ecke, F., Dettki, H., Sandström, P., Bloom, P. H., & Hörnfeldt, B. (2014). Home-range size and examples of post-nesting movements for adult Golden Eagles (Aquila chrysaetos) in boreal Sweden. Journal of Raptor Research, 48(2), 93-105.
Zadal: 
Michal Berec