Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců

Smrkové monokultury, obzvláště mladšího věku, a pokud nemají vyvinuté bylinné patro, nejsou obvykle vhodným prostředím pro většinu druhů drobných savců. Možná i to je důvodem, proč jsou studie společenstev drobných savců ve smrkových monokulturách tak vzácné. Jednu takovou studii provedli autoři z brněnské Mendelovy univerzity. V ní zjistili, že dominantním druhem tohoto biotopu na příkladu Drahanské vrchoviny je myšice lesní.

Využitelné výstupy: 
  • Bylo studováno společenstvo drobných zemních savců smrkových monokultur Drahanské vrchoviny na čtyřech experimentálních plochách, a to ve smrkových výsadbách o stáří 30 a 105 let a na srovnávacích plochách v bukovém porostu – 40 let, a smíšeném lese – 125 let, které se nacházejí izolovaně uprostřed smrkových porostů.

 

  • Celkem bylo v letech 2006–2008 odchyceno 128 jedinců drobných savců pěti druhů, s výraznou dominancí i abundancí myšice lesní (Apodemus flavicollis) na všech plochách (67,7–82,1 %), s výjimkou mladé smrčiny, kde dominoval norník rudý (Myodes glareolus) (57,5 %).

 

  • Diverzita společenstva byla nízká (H' = 0,6–1,0) a poměrně vyrovnaná (E = 0,51–0,89), s nejvyšším indexem diverzity v dospělé smrkové monokultuře, která svým stářím (105 let), umožňujícím nástup bylinného patra a s podsadbami jedle (Abies alba) a buku (Fagus sylvatica) (věk 8 let), poskytovala nejvyšší rozmanitost stanovišť. Smíšený a bukový porost měly diverzitu nejnižší (H' = 0,6–0,8), což ovlivnila i extrémní dominance myšice lesní (Apodemus flavicollis) (73–82 %), pro kterou představují tyto biotopy optimální stanoviště.

 

  • Rozdíly v diverzitě, ekvitabilitě i relativní abundanci mezi jednotlivými druhy a stanovišti nebyly průkazné.

 

  • Celkově se studované smrkové porosty jeví jako málo vhodná stanoviště pro drobné zemní savce, přičemž zdejší listnaté a smíšené porosty založené v rámci transformace smrkových monokultur na lesy přírodně blízké umožňují pouze zvýšení dominance adaptabilních druhů žijících v okolních smrčinách.
Grafické přílohy: 
Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců
Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců
Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců
Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců
Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců
Smrkové monokultury Drahanské vrchoviny jako biotop drobných terestrických savců
Zdroj: 
Suchomel, J., Purchart, L., & Urban, J. (2014). Spruce monocultures of the Drahanská vrchovina Upland (Czech Republic) as the biotope of small terrestrial mammals (Rodentia, Soricomorpha). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 58(2), 185-194.
Zadal: 
Michal Berec