Vodní doprava a Natura 2000

Souhrn: 

Evropská komise vydala v roce 2012 nové pokyny k vnitrozemské plavbě a ochraně přírody pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Příručka "Vnitrozemská vodní doprava a Natura 2000 - udržitelný rozvoj vnitrozemské vodní dopravy a správy v kontextu směrnic EU o ptácích a o stanovištích" vysvětluje, jak nejlépe zajistit, aby činnosti související s vnitrozemskou plavbou byly v souladu s obecnou politikou EU v oblasti životního prostředí a zejména právních předpisů zaměřených na ochranu přírody. Dokument zdůrazňuje význam vnitrozemské plavby pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti dopravní sítě EU a upozorňuje na dosavadní úspěchy tohoto odvětví v integraci ochrany přírody do svých činností. Příručka má sloužit ke zvýšení porozumění mezi investory, projektanty a státní správou, které jim umožní navrhovat udržitelné dopravní projekty, které splní cíle vnitrozemské vodní dopravy a zároveň budou respektovat ekologickou hodnotu řek.

Komentář: 

Příručka vysvětluje politický kontext vnitrozemské plavby a ochrany biologické rozmanitosti v Evropě. Zdůrazňuje, že lokality soustavy Natura 2000 nejsou navrženy tak, aby bránily rozvoji, ale pouze zaručují dostatečnou úroveň ochrany přírody. Řada případových studií s příklady dobré praxe ukazuje, jak rozvoj vnitrozemských vodních cestách může jít ruku v ruce s ochranou přírody. Ekologické požadavky musí být zohledněny v každé fázi procesu rozvoje infrastruktury při zapojení různých zainteresovaných stran, včetně nevládních organizací a občanské společnosti. Nutný je tedy aktivní a transparentní způsob zajišťující win-win řešení pro oba sektory.
Dokument je možno u nás použít zejména v souvislosti s plánovaným splavněním Labe a případným obnovením diskuse nad možností výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Zadal: 
Jan Dušek