Tyto internetové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0228) hrazeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana přírody je veřejným zájmem a celospolečenskou odpovědností, vzdělávání veřejnosti je ale věnováno málo pozoronosti. Proto v rámci tohoto projektu vznikla informační a vzdělávací platforma, ze které je možné získávat odborně podložené informace o fungování přírody a krajiny, a to froumou e-learningových kurzů, on-line seminářů, obsáhlé databáze vědeckých informací a příkladů dobré a špatné praxe

Projekt byl realizován od srpna 2012 do října 2013. Příjemcem projektu byl DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, Fórum ochrany přírody byl partnerem.


Navazujícím podpůrným zdrojem pro přípravu webinářů a rozhovorů byl v roce 2014 projekt "Šíření informací o ochraně přírody formou nových médií" (155/32/14) spolufinancovaný z grantu Ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO.

Hlavním cílem projektu je zprostředkování odborných přístupů, postupů a zkušeností využitelných jak pro všechny úrovně státní správy, tak pro odbornou veřejnost pracující v ochraně přírody, prostřednictvím moderních multimediálních postupů jako jsou informační videa v podobě webinářů či rozhovorů s odborníky na konkrétní témata.

Projekt byl realizován od března 2014 do prosince 2014. Příjemcem bylo Fórum ochrany přírody.

 


Dalším projektem je EHP-CZ02-OV-1-037-2015 "Příroda, koho to zajímá" financovaný z EHP fondů 2009–2014.

Tento projekt je zaměřen především na propagaci problematiky ochrany přírody široké veřejnosti. Fórum ochrany přírody v rámci něj organizuje specializované semináře, doplňuje obsáhlou databázi vědeckých informací a příkladů praxe, připravuje legislativní rozbory sporných situací v ochraně přírody a vydává časopis Fórum ochrany přírody.

Projekt je realizován od ledna 2015 do listopadu 2016. Příjemcem projektu je Beleco, z. s., Fórum ochrany přírody je partnerem.


Projekt 77-FN-092 "On-line vzdělávání pro ochranu přírody" byl podpořen Nadací Partnerství v rámci grantového schématu CZ03 programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Ač je ochrana přírody zásadním veřejným tématem, v ČR je minimum dostupného vzdělávání pro zainteresovanou veřejnost i samotné ochranáře. Projekt On-line vzdělávání v ochraně přírody nabízí dva běhy odborných kurzů o kritickém myšlení, globálních změnách klimatu, vývoji české krajiny ve čtvrtohorách, zvláštních typech ochrany přírody, šetrném zemědělství, lesnictví, ochraně přírody a legislativě a ochraně vod vytvořených podle nejnovějších poznatků o vzdělávání dospělých. E-learning obsahuje jak prvky samostudia, tak synchronní výuku a dodatkové on-line zdroje informací. Cílem je zlepšit informovanost v ochraně přírody, aby mohla lépe vysvětlovat svou činnost veřejnosti a stakeholderům a zlepšilo se tak její postavení ve společnosti.

Projekt byl realizován od dubna 2015 do dubna 2016. Příjemcem bylo Fórum ochrany přírody.