Bažanti mění složení společenstva bezobratlých

Střílení zvířat patří k oblíbeným kratochvílím členů mysliveckých spolků a sdružení na celém světě. Nerovnováhu mezi počtem střelců a počtem potencionálních cílů (často více než jeden lovec na jeden kus kořisti) vede k paradoxní činnosti – umělému chovu lovné zvěře, jejíž život na „svobodě“ se počítá na minuty až hodiny. K takto vyráběné lovné zvěři se počítá i bažant obecný. O tom, kolik z celkového počtu vypuštěných jedinců se ve volné přírodě dokáže uchytit, rozhoduje množství vypouštěných jedinců a přesnost mušky střelců. Britští zoologové teď zjistili, že „přeživší“ bažanti dokážou ovlivňovat složení společenstva bezobratlých.

Využitelné výstupy: 
  • S použitím padacích pastí sledovali autoři početnost bezobratlých a složení jejich společenstva v jižní Anglii.
  • Srovnávali části lesních celků, v nichž dochází k vypouštění bažantů za účelem lovu, s kontrolními plochami bez bažantů a s lesními celky, v nichž se bažant dlouhodobě nevyskytuje.
  • Průměrná hustota vypouštěných bažantů byla 1489 ± 126 jedinců/ha (rozsah 174-3409 jedinců/ha).
  • Přítomnost bažantů vede ke změnám životních podmínek bezobratlých – roste početnost jednoletých bylin a k disturbancím tolerantních trvalek a současně se zmenšuje výška opadanky.
  • Nebyly zjištěny změny v početnosti bezobratlých, druhové bohatosti střevlíkovitých nebo drabčíkovitých brouků.
  • Byl zjištěn posun v druhovém složení střevlíkovitých brouků směrem k vyššímu zastoupení druhů typických pro obdělávanou zemědělskou půdu a pro luční společenstva.
  • Při vypouštění bažantů v hustotách vyšších než 1000 jedinců na hektar došlo k úbytku střevlíkovitých brouků, které jsou aktivní v jarních měsících, a druhů, které přesahují velikost 17 mm. Příčinou je pravděpodobně přímá predace dospělců i larev.
  • Na plochách s nejvyšší hustotou bažantů dochází k nárůstu detritovorních skupin, např. stonožek, plžů a svinek.
  • Práce dokládá schopnost bažantů měnit složení společenstev bezobratlých. Na základě svých výsledků doporučují autoři nepřekračovat hustotu vypouštěných bažantů 700 jedinců/ha.
Grafické přílohy: 
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Bažanti mění složení společenstva bezobratlých
Zdroj: 
Neumann, J. L., Holloway, G. J., Sage, R. B., & Hoodless, A. N. (2015). Releasing of pheasants for shooting in the UK alters woodland invertebrate communities. Biological Conservation, 191, 50-59.
Zadal: 
Kateřina Kucírková