Biodiverzita na vinohradech: případová studie na larvách mloků skvrnitých

Změna přírodních stanovišť následkem intenzifikace zemědělství je pro volně žijící živočichy často zničující. Nicméně množí se důkazy toho, že využití krajiny může být k přírodě a jejím obyvatelům šetrné. Zemědělská půda pokrývá v Evropě 2/3 území, a proto hraje v uchování biodiverzity důležitou roli. V místech, kde krajině dominují vinohrady, je využití půdy velmi intenzivní, ale nevyskytují se zde žádná refugia fungující jako ekologické kompenzační plochy pro místní živočichy, což bylo v tomto případě zkoumáno na larvách mloka obecného. Nicméně jak tato studie ukázala, při zajištění vhodných podmínek nemusí být takovéto využití krajiny překážkou pro výskyt zmíněného druhu a potenciálně i druhů dalších.

Využitelné výstupy: 
  • V této studii byla zkoumána prostorová variace v početnosti larev mloka skvrnitého v závislosti na využití půdy a charakteristikách vodního toku v oblastech vinic.
  • Četnost mločích larev pozitivně závisí na přítomnosti hrází, množství pobřežní vegetace podél toku a využití hospodaření přátelského k životnímu prostředí (omezené využívání chemických prostředků, menší míra využití těžkých strojů, apod.).
  • Překvapivým zjištěním byl pozitivní dopad silniční sítě, působící na mloky nepřímo (zídky kolem cest mohou sloužit jako refugia, odvodňovací strouhy kolem cest tvoří tůňky,...).
  • Početnost larev je tedy determinována vlastnostmi vodního i terestrického prostředí (vlastnosti vodního toku, přítomnost hrází, množství pobřežní vegetace, množství rostlinné biomasy na vinici a hustota dopravních komunikací).
  • Výsledky studie naznačují, že mloci skvrnití mohou žít i v intenzivně využívané zemědělské krajině, jako jsou vinohrady. Dále že existují možnosti hospodaření přátelské k volně žijící fauně (snížené používání fungicidů, přípravky bez obsahu těžkých kovů, jako je měď, pufrovací zarostlé zóny kolem potoků, travní porosty mezi vinohrady,...) a také upozorňují na skutečnost, že i člověkem vytvořená kulturní krajina může být významná pro zachování biodiverzity.
Grafické přílohy: 
Analyzované parametry prostředí
Zdroj: 
Tanadini,M., Schmidt,B.R., Meier,P., Pellet,J.& Perrin,N. 2012. Maintenance of biodiversity in vineyard-dominated landscapes: a case study on larval salamanders. Animal Conservation 15,136–141
Zadal: 
Helena Straková