Biotopové požadavky datla černého

Datel černý je největším zástupcem šplhavců palearktické zoogeografické oblasti. Jeho místo v ekosystému je důležité nejen jako likvidátora larev dřevokazného hmyzu, ale také jako druhu, jenž svou aktivitou vytváří ve stromech úkryty pro mnoho dalších druhů živočichů, včetně ptáků a savců. Pro účinnou ochranu druhu v podmínkách měnící se evropské přírody je nezbytné znát přesné biotopové požadavky datla. Právě tyto údaje publikovali italští ornitologové. Zatímco z potravního hlediska jsou datli poměrně oportunním druhem, požadavky na hnízdění jsou výrazně specifické.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři sledovali aktivitu datla ve třech národních parcích v severní a střední Itálii.

 

  • Celkem se jim podařilo nalézt 94 hnízdních dutin, z nichž ale pouze 30 bylo aktivních (a z nich 40% nově vytesaných).

 

  • Všechny hnízdní stromy měly průměr v prsní výšce alespoň 35 cm, průměrně pak 51 cm.

 

  • Z druhů datli přednostně využívali jedli bělokorou a modřín opadavý.

 

  • V potravní okrscích obvykle rostly smrky ztepilé a jedle bělokoré.

 

  • Průměr kmene v prsní výšce a výška koruny stromu jsou dva faktory, které významně pozitivně predikují umístění hnízdní dutiny.

 

  • Množství mrtvého dřeva pozitivně koreluje s umístěním potravního okrsku datlů.

 

  • Naopak pravděpodobnost hledání potravy na lokalitě klesá s rostoucí pokryvností vegetace podrostu.

 

  • Pro výskyt datla černého je podle autorů studie nejdůležitější přítomnost silných stromů s vysokou korunou jako hnízdních možností, na potravní biotop jsou datli nároční méně.
Grafické přílohy: 
Biotopové požadavky datla černého
Biotopové požadavky datla černého
Biotopové požadavky datla černého
Biotopové požadavky datla černého
Zdroj: 
Pirovano, A. R., & Zecca, G. (2014). Black Woodpecker Dryocopus martius habitat selection in the Italian Alps: implications for conservation in Natura 2000 network. Bird Conservation International, 24(03), 299-315.
Zadal: 
Kateřina Kucírková