Co nám poskytují řeky? Ekosystémové služby a říční systémy

Článek vychází z analýzy osmi studií revitalizací říčních systémů, kde byl hodnocen vliv akce na ekosystémové služby (ES). Sedm revitalizací bylo provedeno ve Velké Británii, jedna na hranicích Nepálu a Indie. Studie byly různě zaměřené,  analyzovaly různé ekosystémové služby různými metodami.  Například se hodnotily provisioning services (poskytování pitné vody, potravin ), regulační služby (klima – teplota, sekvestrace uhlíku, kvalita vzduchu, eroze, ochrana před povodněmi, čištění vody), kulturní služby (kulturní dědictví, rekreace a turismus, siciální dopady na rybáře, zemědělce, vzdělávání ) a podpůrné služby (poskytnutí biotopu a podpora cyklů živin).    
Autor se  pokusil shrnout poučení, která ze srovnání studií plynou:

  1. Systémový přístup může vést k jiným výstupům než  přístup založený na jednotlivých tradičních oborech. Koncept ekosystémových služeb nás v podstatě nutí tento systémový přístup zaujmout – zajímají nás všechny myslitelné benefity a dopad na nejrůznější dotčené subjekty.     
  2. Revitalizace ekosystému vede k maximalizaci hodnot všech ekosystémových služeb.  Všechny studie dokladovaly nárůst všech kategorií ES, včetně dopadu na zdraví či sociální začlenění.      
  3. Participace dotčených subjektů podporuje evaluaci a rozhodovací procesy. Výsledkem je kvalifikovanější rozhodnutí, větší podpora v místě, zahrnutí  dalších hodnot  a služeb, které mohly být přehlíženy. To je typické například pro plánování výstavby přehrad, kdy se řada dotčených subjektů přehlíží.
  4. Ekosystémové služby pomáhají komunikovat klíčová sdělení. Používání jednoduchého a srozumitelného jazyka konceptu lze zaujmout i ne-odborníky a zahrnout je do rozhodovacích procesů. Koncept přispívá k vzájemnému porozumění.    
  5. Řešení na úrovni povodí přispívají k udržitelnosti. Příkladem mohou být opatření ke zlepšení prostředí pro pstruhovité ryby, které se provedou v rámci celého povodí.
  6. Trhy mají klíčovou roli pro realizaci benefitů ekosystémových služeb. Kromě služeb jako je poskytování tržně směnitelných komodit začínají existovat  nové trhy jako je napříkald trh emisních povolenek. Aagroenvironmentální či jiná dotační schémata jsou vlastně také zárodky trhů; pro některé ekosystémové služby však žádné trhy dosud neexistují. Nově zaváděná schémata plateb za ekosystémové služby lze rovněž považovat za potenciální zárodky budoucích trhů.
  7. Systémové přístupy by měly být zahrnuty do managementových nástrojů. Existující nástroje jako je EIA, SEA , Evropská rámcová směrnice o vodní politice by měly implementovat koncept ES.        
Využitelné výstupy: 

Článek uvádí rozšířené odkazy na konkrétní studie revitalizace několika anglických řek, takže může být vhodnou inspirací pro ty, kdo chtěji revitalizace podořit či provádět.
Bohužel, u žádné revitalizace říčního systému v ČR hodnocení dopadu na ekosystémové služby neproběhlo. Z tohoto hlediska jsou odkazované studie cenným srovnáním.
V obecné rovině článek uvádí výhody konceptu ekosystémových služeb při práci se stakeholdery; koncept usnadňuje komunikaci a díky své srozumitelnosti má potenciál oslovit širší okruh subjektů než tradičně pojatá témata ochrany přírody.   

Zdroj: 
Everard M. 2012: What have rivers ever done for us? Ecosystem services and river systems. In: River conservation and management. Edited by Boon P.J. and Raven P.J. John Wiley and Sons, Ltd.
Zadal: 
David Pithart