Co nám vousky norka amerického mohou prozradit o úspěšnosti eradikačního programu?

Pokud si to managementové opatření vyžádají, je nezbytné v případě nepůvodních a invazních druhů přejít k jejich přímé eradikaci. Jak ale zjistit, nakolik jsou tato opatření úspěšná? Na zjištění účinnosti užitého přístupu byla v této studii zvolena metoda měření izotopových profilů, vytvořených na základě odebraných vzorků vousků norků amerických, usmrcených v průběhu eradikačních opatření.
Využití stabilních izotopů si získává stále větší prostor v ekologických projektech. Umožňuje totiž současně porozumět množství konkrétních rysů, souvisejících s životní historií sledovaného druhu (složení potravy, migrace, zatížení kontaminanty).
Průběžné odebírání vzorků totiž umožňovalo mapovat proměnu potravních preferencí, které odpovídali distribuci jednotlivých norků v prostoru. Na základě analýz izotopů bylo zjištěno, že s probíhajícími eradikačními opatřeními se norci více soustředí na potravní zdroje v okolí vody (pobřeží), což demonstruje fakt, že proces eradikace je postupně z vytýčených lokalit úspěšně vytlačuje.
Podle autorů však na druhé straně potenciálně zajímavá informace o proměně složení potravy norků (dietární informace) nemůže být chápána jako zcela jednoznačný a přímý informační zdroj o úspěšnosti probíhajících snah o kontrolu populace.

Využitelné výstupy: 
  • Odběr vzorků byl prováděn odchytem norků do živochytek (hustota tři pasti na jeden kilometr čtvereční) v okolí vrbových příbřežních porostů, vůči kterým vykazují norci značnou stanovištní fidelitu.
  • Nastříhané vousky byly omyty destilovanou vodou a vysušeny, a upraveny pro potřeby rozboru. Průměrná váha jednoho připraveného vzorku byla 0,7 mg (+/- 0,1 mg).
  • Vousky byly kolektovány od 56 norků (tento vzorek představoval 20% z dostupných exemplářů, a jen 10 % z celkové počtu usmrcených norků).
  • Výsledky zaznamenaly prostorou/časovou proměnu potravního chování norků. Zvířata odchycená ve vnitrozemí vykazovala na základě měřených izotopů přechod ve výběru potravy ze zdrojů dostupných ve nitrozemí na potravu, vyskytující se při pobřeží (či vyloženě vodní).
  • I exempláře, odchycené ve vnitrozemí, vykazovaly izotopy dokládající, že norci začali vyhledávat potravu při pobřeží.
  • Pro budoucí eradikační programy podobného zaměření autoři doporučují zacílení opatření na lokality, které jsou z potravního hlediska pro norky (a podobné druhy) zásadnější. V tomto případě se jednalo o pobřežní a vrbové porosty. Autoři zmiňují, že tyto lokality jsou ideální k vytvoření „ekologické pasti“, a právě sem by mělo být při eradikačních opatření směrování maximální úsilí.
Grafické přílohy: 
Co nám vousky norka amerického mohou prozradit o úspěšnosti eradikačního programu?
Co nám vousky norka amerického mohou prozradit o úspěšnosti eradikačního programu?
Co nám vousky norka amerického mohou prozradit o úspěšnosti eradikačního programu?
Co nám vousky norka amerického mohou prozradit o úspěšnosti eradikačního programu?
Zdroj: 
Bodey, W.T., Bearhop, S., Sugoto, R.S., Newton, J., McDonald, A.R. 2010: Behavioural responses of invasive American mink Neovison vison to an eradication campaign, revealed by stable isotope analysis, Journal of Applied Ecology 47: 114–120.
Zadal: 
Radomír Dohnal