Co si o konvenčním, integrovaném a organickém farmaření myslí vodní bezobratlí?

Organické farmaření a další metody související s ekologickým zemědělstvím získávají stále větší význam, jako populární producenti, jež jsou šetrní vůči životnímu prostředí. Dosud ale nebylo známo, jak na jednotlivé typy zemědělského hospodaření (konvenční, integrované a organické farmaření) reaguje biota v blízkých vodních tocích.
V této studii autoři nabízejí srovnání dopadů jednotlivých typů zemědělské praxe (chovu skotu) na říční toky, konkrétně pak zhodnocení vývoje ekosystémových funkcí říčních toků (výskyt a složení řasových společenstev, rychlost rozkladu listů), a rovněž vliv na společenstva velkých vodních bezobratlých. Na každé sledované farmě byly sledovány jednotlivé faktory na horním i dolním toku.
Rozdílná praxe hospodaření se na všech sledovaných lokalitách odrážela ve fyzikálně-chemických vlastnostech vody (celkové množství rozpuštěného dusíku, množství organického sedimentu na dně, koncentrace glyfosfátů v říčních sedimentech). Za nejvíce negativní lze považovat důsledky konvenčního způsobu hospodaření (z hlediska dopadu na říční toky), zatímco integrované a organické farmaření se projevovalo podobně.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum byl realizován na patnácti říčních tocích (v uspořádání 5x3 pro každý typ farmaření), které se nacházely v nepříliš intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Všechny toky vykazovaly podobné geologické rysy (půdní typ, půdní druh, sklon) a nacházely se v podobných eko-regionech
  • Specifická konduktivita a koncentrace glyfosfátů byly nejvyšší na tocích, které přináležely ke konvenčním farmám. Podobně tak byly v jejich blízkosti naměřeny největší koncentrace obsahu rozpuštěných živin.
  • Koncentrace sledovaných látek, odebraných z vody pod konvenčními farmami, byla až čtyřikrát vyšší, než na farmách s jiným typem hospodaření.
  • Výjimku tvořily říční toky pod farmami s integrovaným způsobem hospodaření, kde byla naměřena koncentrace rozpuštěného dusíku větší, než u farem s konvenčním hospodařením.
  • Při odchytech bylo zaznamenáno 85 druhů vodních bezobratlých, přičemž 16 druhů tvořilo 96,9 % podíl všech odchytaných.
  • Celková bohatost nalezených taxonů, početnosti a hustoty se lišila mezi jednotlivými způsoby farmářského hospodaření. Konvenční systémy konzistentně vykazovaly nejnižší hodnoty.
Grafické přílohy: 
Co si o konvenčním, integrovaném a organickém farmaření myslí vodní bezobratlí?
Co si o konvenčním, integrovaném a organickém farmaření myslí vodní bezobratlí?
Co si o konvenčním, integrovaném a organickém farmaření myslí vodní bezobratlí?
Co si o konvenčním, integrovaném a organickém farmaření myslí vodní bezobratlí?
Zdroj: 
Magbanua S.F., Townsend R.C., Blackwell L.G., Phillips N., Matthaei D.C. 2010: Responses of stream macroinvertebrates and ecosystem function to conventional, integrated and organic farming. Journal of Applied Ecology 47: 1014-1025.
Zadal: 
Radomír Dohnal