Co stojí za velikostí areálů šelem?

 

  • Autoři analyzovali vnitro-druhovou varianci rozlohy domovského okrsku 21 druhů šelem (s ohledem na jejich specifickou životní strategii, "life-history" a dynamiku zdrojů potravy) a pokusili se odhalit faktory ovlivňující velikost domovského okrsku (home-range size, HRS), ať už na úrovni vnitřních či vnějších vztahů.

 

  • Velikost domovského okrsku šelem vychází z interakce mezi metabolickými požadavky jedince a dostupností zdrojů. Na druhové úrovni byl medián HRS menší pro všežravé druhy, a zvyšoval se spolu s hmotností těla (R2=0,66). Na vnitrodruhové úrovni byla většina variance vysvětlena vnitřními faktory, např. hmotnost těla, složení potravy, organizace sociálního seskupení, pohlaví; R2=0,39.  Zahrnutí vnějších vlivů a vztahů (například průměrná dostupnost zdrojů, sezonalita) umožnila vysvětlení dalších 13 % sledované variance HRS.
Využitelné výstupy: 

 

  • Napříč studovanými populacemi se velikost HRS měnila od 0,43 km2 u jezevce lesního (Meles meles) po 8171 km2 u medvěda hnědého (Ursus arctos).(průměr=258,85; n=496).

 

  • Dále pak iNDVI mezi 0,13 a 20,38 (průměr=12,07; n=284), sezonalita (NDVI kontingenční) mezi 0,01 až 0,68 (průměr=0,33, n=284), meziroční variabilita (NDVI stálost) mezi 0,05 až 0,98 (průměr = 0,32, n= 284).

 

  • Na druhové úrovni byl nejlepším vybraným modelem, který podchycoval největší míru variability HRS, ten se začleněnou hmotností těla a složením potravy. Vysvětloval až 66 % variability mediánu HRS na druhové úrovni.

 

  • Závěry autorů ilustrují, jak mohou prostorové nebo časové informace o stávající nabídce zdrojů (a její dynamice získané například ze satelitních dat) zlepšit porozumění problematice stanovení HRS na vnitrodruhových a mezidruhových úrovních.

 

  • Autoři dále doplňují, že je nezbytné do budoucích modelů začlenit konkrétní vnitrodruhové limity HRS vycházející z životní historie daného druhu.
Grafické přílohy: 
Co stojí za velikostí areálů šelem?
Co stojí za velikostí areálů šelem?
Co stojí za velikostí areálů šelem?
Co stojí za velikostí areálů šelem?
Co stojí za velikostí areálů šelem?
Co stojí za velikostí areálů šelem?
Zdroj: 
Duncan, C., Nilsen, B. E., Linnell, C.D.J., Pettorelli, N., Life-history attributes and resource dynamics determine intraspecific home-range sizes in Carnivora, Remote Sensing in Ecology and Conservation, 2015, pp.: 39-41
Zadal: 
Radomír Dohnal