Co udělá znovu-zavedení ručního kosení s biodiverzitou opuštěných slatinných luk

 
Autoři sledovali vliv obnoveného opatření (ručního kosení) na slatinných loukách na tři taxonomické skupiny: denní motýly, brouky vázané na kvetoucí rostliny a cévnaté rostliny.
 
Výsledky napovídají, že ruční kosení může přinést relativně rychlé a viditelné výsledky. Z hlediska okolní krajiny – ručně kosené lokality byly velmi podobné přísně chráněným územím; některé druhy vysoké ochranářské hodnoty dosahovaly na obnovovaných lokalitách větší početnosti než na chráněných územích a ruční kosení často vyústilo ve vznik nového habitatu (dáno prostorovou rozmanitostí) ve srovnání s ostatními typy managementu.
 

Využitelné výstupy: 

 
Dohromady bylo nalezeno 34 druhů denních motýlů, 14 druhů brouků a 90 druhů rostlin.
 
Párový t-test ukázal, že druhové bohatství denních motýlů je prokazatelně vyšší na lokalitách ručně kosených než na lokalitách opuštěných (tj. slatinných loukách bez managementu) (t = 4,46; P < 0,01).
 
Efekt ručního kosení na okolní habitaty z hlediska druhového bohatství a skladby denních motýlů: zaznamenáno bylo celkem 28 druhů. Výsledky napovídají, že uspořádání všech čtyř typů managementu (tj. ručního kosení, strojového zemědělského kosení, opuštění lokality – tj. bez managementu a ochrana lokality) bylo průkazné (F=6,98, P<0,01) a vysvětlovalo 36,66 % upravené variance.
 
Druhy s vyšší ochranářskou hodnotou upřednostňující mokřadní (a slatinné) biotopy vykazovaly preferenci lokalit buď chráněných, nebo ručně kosených (například se jednalo o druhy Lycaena dispar, Phengaris nausithous a P. teleius). Druhy preferující (či spíše asociované) s lokalitami spravovanými zemědělským strojovým kosením vykazovaly charakteristiky generalistů.
 

Grafické přílohy: 
Co udělá znovu-zavedení ručního kosení s biodiverzitou opuštěných slatinných luk
Co udělá znovu-zavedení ručního kosení s biodiverzitou opuštěných slatinných luk
Co udělá znovu-zavedení ručního kosení s biodiverzitou opuštěných slatinných luk
Co udělá znovu-zavedení ručního kosení s biodiverzitou opuštěných slatinných luk
Zdroj: 
Horák, J., Šafářová, L., Effect of reintroduced manual mowing on biodiversity in abandoned fen meadows, Biologia 70/1 (2015), pp.: 113—120
Zadal: 
Alena Dohnalová