Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?

Současný rozvoj lidské společnosti vede ke stále výraznějšímu pronikání její činnosti do okolí lidských sídel. Na rostoucí urbanizaci prostředí reagují různé skupiny živočichů různými způsoby. Některým přítomnost lidí vyhovuje, neboť zvyšuje množství nabízené potravy, případně odrazuje jejich přirozené predátory, jiné reagují snižováním početnosti z důvodu změn prostředí. Šplhavci jsou obecně považováni za skupinu potenciálně citlivou na rostoucí urbanizaci prostředí. Polští ornitologové zjistili, že diverzitu a početnost šplhavců řídí právě stupeň urbanizace a velikost lesního celku.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři sledovali na jaře 2010 diverzitu a početnost šplhavců na 42 plochách na gradientu od polopřirozené venkovské krajiny po parky uprostřed měst.

 

  • Početnost i diverzita byly pozitivně korelovány s rozlohou lesního porostu.

 

  • Početnost i diverzita byly negativně korelovány s rostoucí urbanizací plochy (definovanou jako vzdálenost od lidské zástavby).

 

  • Početnost byla pozitivně korelována s rostoucí pokryvností keřové vegetace.

 

  • Početnost byla pozitivně korelována s podílem jehličnatých dřevin.

 

  • Početnost i diverzita byly nejvyšší při středních hodnotách otevřenosti zápoje stromového patra.

 

  • Ordinační analýza odhalila míru urbanizace a velikost lesního celku jako dva faktory, které se nejvíce podílejí na početnosti šplhavců.

 

  • K podpoře datlovitých ptáků v městském prostředí je tedy nutné udržovat co největší plochy zeleně s bohatým keřovým patrem a zastoupením jehličnatých dřevin.

 

Grafické přílohy: 
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Co určuje diverzitu a početnost šplhavců?
Zdroj: 
Myczko, L., Rosin, Z. M., Skórka, P., & Tryjanowski, P. (2014). Urbanization Level and Woodland Size Are Major Drivers of Woodpecker Species Richness and Abundance. PloS one, 9(4).
Zadal: 
Kateřina Kucírková