Co všechno dokáže zelená infrastruktura? Podpora ekosystémů a lidského zdraví

 
Autoři se v této rešeršní studii pokusili vytvořit „konceptuální rámec“ vztahů mezi městským ozeleněným prostorem, ekosystémem a lidským zdravím. Využili přitom mezioborového přístupu a kladli důraz na dynamické faktory problematiky.
 

Autoři jasně definovali zájmové pojmy, kriticky vyhodnotili dostupné zdroje a zpracovali rešerši dosavadních propojení mezi lidským zdravím, ekosystémy a zelenou infrastrukturou (ozeleněným prostorem měst) a na závěr vytvořili konceptuální rámec vzájemného funkčního propojení jednotlivých bodů.
 

Využitelné výstupy: 

 
Městské a příměstské habitaty celkově zvyšují vegetační pokryv (ať už na úrovni přirozených přírodních, polo-přirozených či uměle vytvořených habitatů) a tudíž přispívají k ochraně biodiverzity.
 
Dosud bylo publikováno jen relativně malé množství empirických studií zaměřených na úspěšnou úlohu ekologických koridorů jako „potrubí“ umožňujících průchod zvířat.
 
Na jednotlivé prvky zelené architektury může být nahlíženo jako na elementy ochraňující a podporující diverzitu napříč ekosystémy (ať už z hlediska habitatu, druhu či genů).
 
Dosavadní epidemiologické studie (s kontrolovaným věkem, pohlavím, občanským stavem a jasně definovaným socio-ekonomickým statusem) potvrdily pozitivní vztah mezi dlouhověkostí sledovaných jedinců a přítomností zelených prostor.
 
Dospívající jedinci (adolescenti) z různých evropských měst řadí ozeleněná prostranství měst mezi svá oblíbená místa a tyto přírodní prvky v 50-60 % s oblibou sami vyhledávají.
 
Z hlediska jednotlivých aspektů zelené infrastruktury a vztahu vůči lidskému zdraví byly rešeršně hodnoceny studie epidemiologické, experimentální, dotazníkové, mezioborové a průzkumy.
 
Ekosystémové služby poskytované zelenou infrastrukturou přinášejí zdravější životní prostředí a fyzickou/psychickou pohodu a umožňují lidem (obyvatelům) tyto fyzické a psychologické benefity sdílet. Zdravé životní prostředí může rovněž přispívat ke zlepšení socio-ekonomického statusu těchto obyvatel (komunit).
 

Grafické přílohy: 
Co všechno dokáže zelená infrastruktura? Podpora ekosystémů a lidského zdraví
Co všechno dokáže zelená infrastruktura? Podpora ekosystémů a lidského zdraví
Co všechno dokáže zelená infrastruktura? Podpora ekosystémů a lidského zdraví
Co všechno dokáže zelená infrastruktura? Podpora ekosystémů a lidského zdraví
Zdroj: 
Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., James, P., Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review, Landscape and Urban Planning 81 (2007), pp.: 167 - 178
Zadal: 
Alena Dohnalová