Dopad dálničních přemostění vodních toků na hustotu populace sivena amerického

Degradace a fragmentace biotopů významně přispívá k poklesu biodiverzity. Jedním z hlavních antropogenních vlivů způsobujících dělení, znečištění a ztrátu habitatu je výstavba pozemních komunikací. Přítomnost dopravní infrastruktury negativně působí na volně žijící zvířata a často velmi dramaticky zvyšuje jejich mortalitu, a to jak u druhů žijících v terestrickém, tak ve vodním prostředí. Vodní plochy jsou výstavbou silnic ovlivňovány nejen omezením prostupnosti pro zvířata (fragmentací), ale také snížením kvality vody zvýšenou sedimentací (degradací habitatu). Významným problémem mohou být také mostní pilíře narušující plynulost vodního toku, a to zejména při nízkém stavu vody (především v letních měsících) či při třecích migracích.

Využitelné výstupy: 

Představovaná studie sledovala dopady stavby dálnice a přítomnosti existujících dálničních přemostění na výskyt sivena amerického (Salvelinus fontinalis) ve vodních tocích křížených dálnicí. V potaz byla brána fáze výstavby dálnice a typ mostní konstrukce, který byl hodnocen podle prostupnosti. Výzkum probíhal ve třech po sobě jdoucích létech na 36 tocích rozdělených na 212 sekcí podél 157 km dlouhého úseku dálnice, kde byly odchycené ryby spočítány, změřeny a znovu vypuštěny v místě odchytu.
 
Studie přináší následující zjištění:

  • samotná výstavba přemostění neměla žádný měřitelný dopad na populaci sivena.
  • typ přemostění mnohem významněji ovlivňoval populační hustotu sledovaných ryb. Intenzita jeho vlivu se dále různila po proudu a proti proudu od přemostění. Rozdíl mezi špatně a dobře prostupnými přemostěními byl velmi znatelný (viz obrázek v příloze). Výsledky Markovova modelu pohybu byly v souladu s klasifikací přemostění a poskytly důkazy o omezení protiproudé prostupnosti přemostění.
  • metody použité v této studii mohou být užitečnými nástroji pro management zachování tažných druhů ryb ve fragmentovaných vodních tocích.
Grafické přílohy: 
Odhadovaná hustota rybí populace (plná čára) s 95% konfidenčními intervaly (stínované oblasti) jako funkce vzdálenosti od dálnice a typu prostupnosti (zleva: vysoká, střední a nízká). Odhadovaná hustota rybí populace odvozená z Markovova modelu je vyobrazena přerušovanými čarami. Vzdálenosti od dálničního přemostění jsou vyneseny na ose y proti proudu (záporné hodnoty) a po proudu (kladné hodnoty).
Zdroj: 
Pépino M., Rodríguez M.A., Magnan P. 2012: Impacts of highway crossings on density of brook charr in streams. Journal of Applied Ecology 49: 395-403.
Zadal: 
Klára Šíchová