Dopad habitatového a „lovného“ managementu na počty bažantů obecných

 
Autoři srovnali data ze 38 honiteb v ČR za léta 2004-2011 a využili GLM smíšených modelů aby vyhodnotili, kdy jsou počty odlovených bažantů ve výsledku vztažené k charakteristikám daného habitatu, a kdy se jedná o výsledek chovných opatření (vypouštění z odchovů, cílená regulace predátorů).
 
Proporční zastoupení travinných porostů, neobdělávané půdy ležící ladem a „organicky“ obdělávané půdy mělo pozitivní vliv na počet bažantů, stejně jako hustota říčních toků. Negativně se projevovalo proporční zastoupení lesů a hustota silniční sítě. Z hlediska „chovné“ praxe byl pozitivní efekt regulace predátorů.
 

Využitelné výstupy: 

 
Průměrná hustota bažantích samců (kohoutů) na sledovaných územích činila 8,6 ± 7,8 jedinců za rok/100 ha.
 
Dohromady bylo zaznamenáno 288 odlovů bažantů z 38 honiteb v rámci celého osmiletého období.
 
Praktiky „lovného“ managementu, tj. regulace početního stavu lišek, kunovitých a krkavcovitých byla pozitivně vztažena k míře odlovu bažantů, ale efekt regulace kunovitých a krkavcovitých nebyl přímo statisticky prokazatelný.
 
Vzhledem k tomu, že efekt lesů a orné půdy byl vysoce korelovaný (ρ=−0.93, p<0.0001), mohou být výsledky GLMM aplikovány i na ornou půdu.
 

Grafické přílohy: 
Dopad habitatového a „lovného“ managementu na počty bažantů obecných
Dopad habitatového a „lovného“ managementu na počty bažantů obecných
Dopad habitatového a „lovného“ managementu na počty bažantů obecných
Dopad habitatového a „lovného“ managementu na počty bažantů obecných
Zdroj: 
Holá, M., Zíka, T., Šálek, M., Hanzal, V., Kušta, T., Ježek, M., Hart, V., Effect of habitat and game management practices on ring-necked pheasant harvest in the Czech Republic, Eur J Wildl Res (2015) 61, pp.: 73–80
Zadal: 
Alena Dohnalová