Druhová pestrost členovců a ochranářské priority v jezerech s výskytem řezanu pilolistého

Cílem této studie bylo určit, zda je výskyt řezanu pilolistého Stratiotes aloides možné chápat jako indikaci cenného biotopu ve smyslu druhové pestrosti a biodiverzity pro epifyticky se vyskytující členovce. Jezera s řezanem se ukázala jako druhově bohaté a faunisticky významné vody, které indikují cenné biotopy. Rozmanitá a ochranářsky významná fauna může být vysvětlena zástinem a úkrytem vytvořeným bohatými a strukturovanými nárosty rostlin. Nebyl ale zjištěn žádný specifický typ společenstva bezobratlých, který by byl spjat s výskytem řezanu. Vzhledem k této skutečnosti je využití řezanu jako indikátoru určité skupiny organismů omezené. Na druhou stranu může řezan indikovat cenný biotop s výskytem ohroženého šídla zeleného a bohaté fauny členovců. Vzhledem ke své nápadné podobě je řezan snadno rozpoznatelný a je snadné a levné zjišťovat jeho přítomnost v porovnání se zjišťováním vodních bezobratlých. Ochranou porostů řezanu pilolistého mohou být zjevně ochráněna společenstva bezobratlých s výskytem významných druhů.

Využitelné výstupy: 

Cílem této studie bylo určit, zda je výskyt řezanu pilolistého Stratiotes aloides možné chápat jako indikaci cenného biotopu ve smyslu druhové pestrosti a biodiverzity pro epifyticky se vyskytující členovce. Studie byla provedena v jižním Finsku, kde se vyskytují jezera s výskytem řezanu a mezinárodně ohroženého šídla zeleného Aeschna viridis, stejně jako eutrofní vody bez výskytu řezanu. Pokud by jezera s výskytem řezanu obsahovala bohatší fauna než vody bez jeho výskytu, a obzvláště pokud by jeho přítomnost korelovala s výskytem ochranářsky významných členovců, pak by jeho výskyt zasluhoval zvláštní pozornost. Zachytit přítomnost této rostliny je mnohem snadnější a efektivnější z hlediska nákladů než zachytit výskyt většiny bezobratlých.
Druhová pestrost členovců byla zjišťována na 14 vodách, na osmi z nich se vyskytoval řezan. Všechny sledované lokality byly eutrofní s bohatou ponořenou a vzplývavou vegetací. Makrofyta tvořila alespoň jednu třetinu povrchu sledovaných vod nebo jejich zálivů u velkých jezer.
Celkem bylo zaznamenáno 24 169 jedinců náležejících 259 různým taxonům bezobratlých. Byl zjištěn zřetelný trend u jezer s výskytem řezanu směrem k vyšší druhové pestrosti bezobratlých. U jezer s výskytem řezanu byla zjištěna vyšší druhová pestrost vážek. Rovněž motýli byli početnější na lokalitách s řezanem; u jiných skupin nebyl zjištěn významný rozdíl. Poněkud vyšší diverzita byla zaznamenána na lokalitách s řezanem u chrostíků, u jiných skupin nebyly rozdíly v diverzitě významné. Jezera s výskytem řezanu zahrnovala více ochranářsky významných druhů. Tři z šesti ochranářsky významných druhů byly vážky vázané na eutrofní vody, dále byl zjištěn potápník Dytiscus latissimus, jepice Caenis robusta a chrostík Tricholeiochiton fagesii.
Jezera s řezanem se ukázala jako druhově bohaté a faunisticky významné vody, které indikují cenné biotopy. Nebyly zjištěny žádné faktory spojené s kvalitou vody, které by vysvětlily druhovou bohatost jezer s řezanem. Rozmanitá a ochranářsky významná fauna může být vysvětlena zástinem a úkrytem vytvořeným bohatými a strukturovanými nárosty rostlin. Nebyl ale zjištěn žádný specifický typ společenstva bezobratlých, který by byl spjat s výskytem řezanu. Vzhledem k této skutečnosti je využití řezanu jako indikátoru určité skupiny organismů omezené. Na druhou stranu může řezan indikovat cenný biotop s výskytem ohroženého šídla zeleného a bohaté fauny členovců.
Během posledních dekád došlo k ústupu řezanu ve střední Evropě a ve Finsku. Hlavní příčina je spatřována v přílišné eutrofizaci. Ačkoli řezan vyžaduje eutrofní vody, ve vodách s přemírou živin dochází k jeho ústupu nebo vymizení. Vzhledem k tomu, že eutrofizace je jedním z hlavních ohrožení pro řezan, je nutné vzít v potaz i hospodaření v okolí vod s jeho výskytem.
Vzhledem ke své nápadné podobě je řezan snadno rozpoznatelný a je snadné a levné zjišťovat jeho přítomnost v porovnání se zjišťováním vodních bezobratlých. Ochranou porostů řezanu pilolistého mohou být zjevně ochráněna společenstva bezobratlých s výskytem významných druhů.

Zdroj: 
Suutari E., Salmela J., Paasivirta L., Rantala M.J., Tynkkynen K., Luojumaki M., Suhonen J. 2009: Macroarthropod species richness and conservation priorities in Stratiotes aloides (L.) lakes. Journal of Insect Conservation 13: 413-419.
Zadal: 
Jiří Pokorný