Efekt okrajů intenzivně obhospodařovaných pastvin zvyšující botanickou biodiverzitu

Změny v managementu údržby pastevních ploch jako je zvýšené používání anorganických hnojiv, vyšší počet kusů dobytka na jednotku plochy, osévání ploch travními monokulturami a posun ve využívání sklizené trávy na seno k produkci siláže, vedlo k dramatickému snížení biodiverzity na zemědělsky využívaných loukách. Tyto ztráty ovlivňují všechny navazující prvky zemědělské biodiverzity zahrnující rostliny, bezobratlé či ptáky.  
Ačkoliv existuje celá řada studií potvrzující pozitivní efekt vysévání směsí divokých rostlin a sníženého používání pesticidů na zemědělskou biodiverzitu, doposud nebyla v žádném dlouhodobém experimentu dostatečně prostudována možnost využití okrajů obhospodařovaných ploch. Ve studii založené na farmě v jihovýchodním Irsku (Wexford) bylo sledováno, zda jsou prvky botanické biodiverzity jako počet druhů, perzistence či abundance plevelných druhů na okrajích intenzivně obhospodařovaných ploch ovlivněna metodou založení pastevního porostu, změnou v managementu či šířkou okraje. V experimentu byly použity tři metody založení porostu okrajů a to ohrazením, přirozenou regenerací podpořenou použitím rotavátoru a výsevem směsí divokých rostlin. Následovně byl sledován vliv dvou metod managementu (spásaní a sekání) a vliv šíře založeného pásu okraje (1.5, 2.5 a 3.5 m).

Využitelné výstupy: 

Během sedmileté studie bylo zaznamenáno celkem 76 vyšších rostlin z toho 50 druhů bylin, 17 druhů trav, 5 druhů dřevin, 3 druhy sítin a 1 druh ostřice.  Výsledky ukazují, že nejúspěšnější metodou založení okrajů co do počtu druhů a jejich perzistence je výsev směsi divokých bylin.  Z metod managementu se nejvíce osvědčilo spásání (sekání a rotace zaznamenaly signifikantně nižší počet druhů rostlin). Šíře okrajů neprokázala signifikantní vliv na druhovou četnost, ale prokázal se vliv na pokryvnost a sníženou abundanci kompetitivních druhů trav ve vysévané variantě. 
Výběr metody založení porostu okrajů obhospodařovaných pastvin a následný management výrazně ovlivňuje jejich konzervační hodnotu.
Botanická diverzita okrajů intenzivně obhospodařovaných pastvin může být ovlivněna výsevem směsí divokých bylin.
Tato diverzita může být zachována po dlouhou dobu pomocí odpovídajícího managementu jakou je podpora extenzivního spásání porostu nebo zavedení sezónního ohrazení či každoroční sečení. 

Zdroj: 
Fritch R. A., Sheridan H., Finn J. A., Kirwan L., O´ hUallacha D., 2011: Methods of enhancing botanical diversity within field margins of intensively managed grassland: a 7-year field experiment, Journal of Applied Ecology 2011, 48, 551-560.
Zadal: 
Štěpka Radová