Funkční konektivita a tok genů mezi původními a vysetými populacemi lučních květin

Ztráta habitatů a intenzifikace zemědělství jsou hlavní příčiny drastického poklesu diversity rostlin v evropské krajině. Přidružené efekty, jako izolace zbývajících populací rostlin a často i jejich malá velikost, má další nepřímé negativní dopady na strukturu a početnost celé populace. Dochází ke snížení genetické diverzity mezi populacemi, dochází k inbreedingu nebo genetickému driftu
Vzory současného toku genů naznačují nízkou funkční připojení travních porostů v roztříštěné zemědělské krajině. Autoři se zaměřili na současný tok genů, aby vyhodnotili efekt ekologické obnovy a funkční konektivity mezi populacemi kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi) v zemědělské krajině. Testy odhalily relativně vysoký tok genů (pylem a semeny) u původní populace, ale mnohem nižší tok genů mezi vysetými rostlinami.

Využitelné výstupy: 
  • Jednotlivá opatření z rámce agro-environmentálních schémat se obvykle snaží o zvýšení biodiverzity v krajině, tvorbu a ochranu specifických habitatů a zvýšení jejich vzájemné konektivity. Zatímco učiněné dílčí kroky by vypovídaly o úspěchu těchto opatření, celková zhodnocení programu AES nejsou zdaleka tak dobrá. Problémem je právě zmíněná konektivita.
  • Napojení habitatů, konektivita, se totiž skládá ze dvou komponent – 1) strukturální konektivity, která je definována oblastí a prostorovou konfigurací habitatů, a 2) funkční konektivitou, která je vyjádřena mírou pohybu jedinců, populací, mírou možné migrace a toku genů. V tomto případě se jednalo o zhodnocení funkční konektivity, založené na přenosu pylu či semen.
  • Pro celkem 1413 sledovaných rostlin (jedinců) bylo zvoleno šest mikrosatelitů na celkový počet 96 alel, aby bylo umožněno vysledovat, zda se jedná o rostlinu žijící na stanovišti přirozeně (je z původní populace), anebo patří mezi migranty první generace vysetých rostlin. Dále tato metoda umožnila dosledovat možnost opylení.
  • Pro tok genů je také velmi důležitá vzdálenost další nejbližší lokální populace, a také její velikost.
  • Ke zhodnocení výsledků ekologické obnovy by mělo být zařazeno i zhodnocení funkční konektivity, dokazované stejně jako v tomto případě, existujícím tokem genů
Grafické přílohy: 
Funkční konektivita a tok genů mezi původními a vysetými populacemi lučních květin
Funkční konektivita a tok genů mezi původními a vysetými populacemi lučních květin
Funkční konektivita a tok genů mezi původními a vysetými populacemi lučních květin
Zdroj: 
Aavik T., Holderegger R., Edwards J. P., Billeter R. 2013: Patterns of contemporary gene flow suggest low functional connectivity of grasslands in a fragmented agricultural landscape. Journal of Applied Ecology 50: 395-403.
Zadal: 
Radomír Dohnal