Habitatovým preferencím ťuhýka obecného vyhovuje extenzivní zemědělství

Cílem této severoitalské studie bylo vyhodnotit hustotu hnízdících párů a habitatové preference a vztáhnout jejich výskyt na gradientu od opuštěné krajiny po intenzivní zemědělství. Vše probíhalo na devíti lokalitách s celkovou rozlohou 21 ha.
Autoři identifikovali faktory ovlivňující hnízdní hustotu a habitatové preference na dvou prostorových škálách (krajina a teritorium) a analyzovali variabilitu v hustotě teritorií podle intenzity obhospodařování v obecně málo obhospodařované krajině.

Využitelné výstupy: 

Přítomnost křoví a sekaných či pasených ploch pozitivně ovlivňovaly počet ťuhýčích teritorií na lokalitě, ovšem výskyt ťuhýků (Lanius collurio) mezi lokalitami byl spojen s vyšším množstvím keřů a s přítomností živých plotů. Výskyt ťuhýků byl vázán na extenzivní obhospodařování (nikoli na nechání ladem či naopak intenzivní zemědělství).
Preferovaným biotopem ťuhýka obecného jsou pastviny, nebo mozaika různě kultivovaných luk, lemovaná keři (či s rozptýlenými keři uvnitř). Keře pokrývají 15–20 % plochy.
Pozitivně ovlivňovaly výskyt ťuhýků pokryvnost křoví či délka živých plotů a pokryvnost pasených či sekaných luk. Nadmořská výška, pokryvnost stromového patra a nekultivovaných ploch výskyt ťuhýků neovlivňovaly.
Zcela nejvyšší hustoty hnízdících párů byly nalezeny na lokalitách, kde se střídala mozaika pastvin a křovin. Ťuhýci potřebují zejména trnité keře pro své hnízdo a zároveň jim slouží jako bidýlko, odkud vyhlíží potravu. Přiměřené množství dobytka pak na sebe váže dostatek hlavní potravy – velkého hmyzu. V nižší (spasené) vegetaci je navíc snadnější tuto kořist ulovit.
Plochy ležící ladem byly ťuhýky obsazené ani ne z poloviny. Lokality s intenzivním zemědělstvím byly opuštěné úplně.
Naopak nejnižší hustoty hnízdících párů byly zaznamenány na lokalitách, které dlouho ležely ladem, nebo na kterých už dokonce rostl les. Vysoké a příliš husté křoví již ťuhýkům nevyhovovalo. Podobně ťuhýci nevyhledávali intenzivně obhospodařované plochy, které jsou chudší jak na keře, tak na potravu.
Intenzivní zemědělství, včetně intenzivní pastvy, byly hlavní příčinou poklesu populace ťuhýků. Rozdíly mezi různými způsoby kultivace se ukázaly jako nedůležité. Takže je pravděpodobné, že pro ťuhýky není zvlášť důležitý ani typ plodiny pěstovaný na dané lokalitě.
Naopak přítomnost hloučků křoví či živých plotů mezi kultivovanými porosty je pro ťuhýky naprosto klíčová.
Ladem ležící lokality byly pro ťuhýky zajímavé jen v případě, že sousedily s pasenými nebo jinak obdělávanými pozemky.
Obrázek:
Procentické zastoupení čtverců, v nichž se vyskytoval ťuhýk obecný, ve vztahu ke způsobu obhospodařování daných ploch. Vyšší čísla na ose X značí intenzivnější zemědělství – pro konkrétní popis kategorií 1–8 viz tabulku níže.
 
Skóre   Intenzita hospodaření   Procento sekané či pasené plochy
1          Opuštěná                      < 25
2          Částečně opuštěná      25–50
3          Extenzivní                     50–75 s křovinami
4          Středně intenzivní        50–75 bez křovin
5          Intenzivní                      > 75 s křovinami
6          Velmi intenzivní             > 75 bez křovin

Grafické přílohy: 
Habitatovým preferencím ťuhýka obecného vyhovuje extenzivní zemědělství
Zdroj: 
Brambilla M., Rubolini D., Guidali F. 2007: Between land abandonment and agricultural intensification: habitat preferences of Red-backed Shrikes Lanius collurio in low-intensity farming conditions: Capsule The conservation of Red-backed Shrikes on farmland habitats depends on extensive farming conditions. Bird Study 54: 160-167.
Zadal: 
Michal Němec