Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků

Metapopulační dynamika a konektivita subpopulací jsou důležitými předpoklady, které umožňují disperzi jedinců a potlačující negativní vliv fragmentace prostředí či zabraňují riziku vymření v důsledku demografických a environmentálních oscilací. V kulturní krajině je konektivita výrazně ovlivněna způsobem hospodaření na potencionálních migračních koridorech a trasách mezi populacemi. Autoři článku se zabývají jedním příkladem zavedení specifického způsobu hospodaření (agri-environmentální schéma) na diverzitu a početnost obojživelníků. Podle jejich závěrů má použité schéma hospodaření pozitivní vliv na všechny sledované druhy obojživelníků s výjimkou zelených skokanů.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři pracovali v oblasti západního Holandska na poldrech sloužících jako mléčné farmy. Na tomto území existuje hustá síť kanálů, které slouží primárně k odvodnění těchto lokalit s téměř nulovou nadmořskou výškou.
  • Objektem výzkumu byl výskyt obojživelníků na 42 takových kanálech, všechny leží na okraji pastviny s dobytkem nebo ovcemi a kolmo k hranici jedné z přírodních rezervací.
  • 18 kanálů bylo obhospodařováno standartním způsobem, 18 způsobem šetrným k přírodě (nature-friendly ditch bank management) a 6 sloužilo jako kontrola.
  • Na každém kanále byli sledování obojživelníci na stometrových úsecích ve směru od rezervace až do kulturní krajiny, vytyčených na 800 metrů dlouhé části kanálu.
  • Zobecněný lineární model byl použit na analýzu vlivu vzdálenosti od rezervace a způsobu hospodaření na kanále na diverzitu a početnost obojživelníků.
  • Druhová diverzita byla vyšší na šetrně obhospodařovaných kanálech ve srovnání s kanály ostatními.
  • U zelených skokanů (Pelophylax synkl. esculenta) bylo zjištěno snižování početnosti na standardně obhospodařovaných kanálech směrem od rezervace.
  • U ostatních druhů nebyl tento trend prokázán, i když jejich početnost byla v rezervacích vyšší.
  • U všech druhů s výjimkou zelených skokanů byla početnost vyšší na šetrně obhospodařovaných kanálech ve srovnání s kanály ostatními.
  • Tyto výsledky ukazují na možnosti využití člověkem vytvořených krajinných prvků při ochraně obojživelníků.
Grafické přílohy: 
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Hospodaření v zemědělské krajině a početnost a diverzita obojživelníků
Zdroj: 
Maes, J., Musters, C. J. M., & De Snoo, G. R. (2008). The effect of agri-environment schemes on amphibian diversity and abundance. Biological conservation, 141(3), 635-645.
Zadal: 
Michal Berec