Jak klima omezuje areály výskytu parapatrických mloků

Náhlé změny, které se projevují omezením areálu parapatrických druhů nám mohou posloužit jako „modelový systém“, a umožnit nám lépe pochopit faktory, které určují hranice a limity areálu jednotlivých druhů.
V oblasti alpského pohoří se těsně setkávají areály dvou druhů evropských mloků – mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a mloka černého (Salamandra atra), přičemž se jedná o parapatrické druhy (výskyt populací různých taxonů v přilehlých, vzájemně se nepřesahujících areálech). Díky tomu mohli autoři této studie otestovat přístup s využitím kombinovaných klimatických dat a diferenciace ekologických nik obou druhů, aby vylišili, na základě čeho zde dochází k rozdělení kontaktních zón.
Výsledky napovídají, že rozdílné rozšíření druhů je dáno gradientem klimatických podmínek, podél kontaktních zón. Nicméně, jak autoři poznamenávají, geografická variace klimatických podmínek ukazuje, že oba druhy by se mohly potenciálně vyskytovat na mnohem širším areálu. I proto se tedy zdá, že pevně vylišené areály dvou druhů mohou být udržovány na základě biotických interakcí, například vzájemné konkurence.

Využitelné výstupy: 

Parapatrické druhy představují ideální „modelový“ příklad výzkumu rozdílných ekologických podmínek druhů. Parapatrie je charakterizována jako stabilní nepřekrývající se areál rozšíření dvou různých druhů, s případným mírným přiblížením v oblasti kontaktních zón, obvykle v místě gradientového zlomu ekologických podmínek. Tento „zlom“ obvykle vytvářejí fyzické tj. abiotické podmínky (topografie, půdní typ), ale krom této „ekologické parapatrie“ vylišujeme také parapatrii kompetitivní.
Oba druhy se podle výsledků vyznačují značnou plasticitou, pokud jde o přítomnost v habitatech s různými ekologickými charakteristikami. To napovídá, že tyto (oba) druhy jsou schopny osídlovat mnohem širší území, než tomu je. Tyto rozdíly v jejich realizované nice závisí pravděpodobně na regionálních rozdílech v potenciální nice jedinců.
Regionální rozdíly přírodních podmínek byly doloženy jako faktor ovlivňující uspořádání kompetitivních interakcí mezi druhy čolků. Autoři dokázali, že klimatické potenciální a realizované niky areálů obou druhů se liší.
Autoři také doložili, že klimatické podmínky (míra srážek a průměrná roční míra srážek) sehrává roli determinanty, předurčující distribuci areálu obou druhů. Klimatické podmínky se přesto liší mezi všemi třemi sledovanými kontaktními zónami. To napovídá, že zde může velmi důležitou roli sehrát biotické interakce, například kompetice, právě na pomezí těchto kontaktních zón.

Grafické přílohy: 
Jak klima omezuje areály výskytu parapatrických mloků
Jak klima omezuje areály výskytu parapatrických mloků
Jak klima omezuje areály výskytu parapatrických mloků
Jak klima omezuje areály výskytu parapatrických mloků
Zdroj: 
Werner P., Lötters S., Schmidt R.B., Engler O.J., Rödder D. 2013: The role of climate for the range limits of parapatric European land salamanders. Ecography 36: 1127-1137.
Zadal: 
Radomír Dohnal