Jak se farmáři rozhodují, když se přizpůsobují podmínkám daným v klimatických a socioekonomických scénářích?

Horské luční ekosystémy jsou zranitelné vůči klimatickým změnám a následným farmářským adaptacím, proto byly s pomocí místních odborníků vytvořeny pro horskou pasteveckou krajinu ve Francouzských Alpách  krátkodobé scénáře, zahrnující klimatické alternativy a socioekonomické kontexty. Poté byli místní farmáři postaveni do pomyslné situace, kdy se rozhodovali podle pravidel scénáře. Hlavním přizpůsobením byl přechod od sečení k častějšímu pastevectví a zvýšení počtu hnojených ploch.

Využitelné výstupy: 

Různé klimatické změny ovlivňují rozhodnutí v obhospodařování půdy, která následně můžou změnit ekosystém. Proto se autoři rozhodli vytvořit schéma, v němž by zkombinovali stanovený scénář, ‚Role playing game‘ (RPG), díky které mohli přihlédnout k tomu, jaké by skuteční farmáři udělali rozhodnutí, s pomocnými technickými informacemi a daty o současném obhospodařování půdy.
Scénáře byly vytvořeny pro vysokohorské pastviny ve Francouzských Alpách, které nebyly intenzivně obhospodařovány (hnojení po několikaletém intervalu, sečení jednou za rok). V oblasti bylo osm fungujících farem. Nejdříve regionální odborníci a vědci vytvořili čtyři krátkodobé scénáře, ve kterých byly dvě alternativy podnebí (střídavé nebo drastické se čtyřmi roky sucha) a dva socioekonomické kontexty (mezinárodní počítající s globalizací a místní s podporou regionálního hospodářství). Poté se farmáři zúčastnili RPG podle stanovených scénářů, kde bylo cílem mít dost píce na zimu pro chovaná zvířata, a jejich rozhodnutí byla zobrazena na mapě s čtvercovými políčky. Dalším krokem byl rozhovor, ve kterém farmář zdůvodnil své změny v hospodaření a nakonec byl výsledek RPG převeden do skutečné mapy a provedena statistická analýza.
Klimarické podmínky by ovlivnily způsob obhospodařování, protože při scénáři s drastickou alternativou podnebí by farmáři určitou část ploch na sečení přeměnili na pastviny. Zároveň by snížili velikost stád, ale zatímco během mezinárodního kontextu by se tak snažili nezvyšovat své ztráty, v místním kontextu by šlo o prodej na trhu a možnost získat peníze na dokoupení krmiva. Během střídavé podnebné alternativy by farmáři své hospodaření neměnili, protože by během dobrého roku své zásoby krmiva doplnili.
V tomto schématu, obsahujícím scénáře, RPG a analýzu, byla zahrnuta flexibilita chování, rozhodování a adaptací farmářů, kteří považovali tento model za přínosný a zajímavější než přednášky a diskuze. Místní odborníci se zajímali o následky, které by měly změny v obhospodařování, a diskutovali také o prostředcích místních zákonodárců, které by se mohly uplatnit.

Grafické přílohy: 
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Zdroj: 
Lamarquea P., Artauxa A., Barnaudb C., Dobremezc L, Nettierc B., Lavorela S. 2013: Taking into account farmers’ decision making to map fine-scale land management adaptation to climate and socio-economic scenarios. Landscape and Urban Planning 119: 147-157
Zadal: 
Michala Zelenková