Jak si datel vybírá hnízdní stromy?

Dutinoví ptáci investují poměrně velké množství času do výběru a konstrukce hnízdní dutiny. Tato investice může být obzvláště výrazná u druhů, které si k tesání hnízdní dutiny vybírají živé kmeny. Mezinárodní tým ornitologů v článku odpovídá na otázku, zda je datel černý (Dryocopus martius) schopný snížit investici do tohoto úsilí výběrem vhodnějších stromů. Podle jejich zjištění rozpozná datel stromy nakažené hnilobou a těm dává při budování hnízd přednost.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum proběhl v roce 2009 na dvou lokalitách v Německu v nadmořské výšce 200-600 metrů – v Bavorsku a ve Švábské Juře – v bukojedlových porostech s dominancí buku lesního (70-80 %).
  • Autoři pomocí dendrologického vrtáku srovnávali stav dřeva stromů starších 100 let v místech, kde začali datli tesat dutiny, s místy, kde žádná aktivita datlů nebyla pozorována.
  • Současně sledovali distribuci rozkládajícího se dřeva a její vztah k místům, na nichž začínají datli tesat dutiny.
  • Datli začínali tesat dutiny statisticky významně častěji v bucích nakažených houbovou hnilobou.
  • Hniloba se v kmenech nenachází náhodně, častěji je ve středu stromu a ve vnější třetině jeho obvodu než ve střední třetině.
  • Počátek hnízdní dutiny leží blíže nakaženému dřevu, než je tomu při náhodných odběrech dřeva.
  • Denzita stromů je vyšší u čerstvě tesaných dutin, než u starých dutin, což ukazuje na význam struktury lesa při výběru hnízdní dutiny.
  • Výsledky ukazují, že datel černý je schopen odhadnout stupeň napadení dřeva buku hnilobou a vybrat si kmen, u něhož mu hniloba umožňuje snížit náklady na budování hnízdní dutiny.
  • Nabídka starých stromů napadených hnilobou zvyšuje množství tesaných dutin, čímž umožňuje i jiným druhům živočichů najít vhodné prostředí k životu, a zvyšuje biodiverzitu lesa.
Grafické přílohy: 
Jak si datel vybírá hnízdní stromy?
Jak si datel vybírá hnízdní stromy?
Jak si datel vybírá hnízdní stromy?
Jak si datel vybírá hnízdní stromy?
Zdroj: 
Zahner, V., Sikora, L., & Pasinelli, G. (2012). Heart rot as a key factor for cavity tree selection in the black woodpecker. Forest Ecology and Management, 271, 98-103.
Zadal: 
Kateřina Kucírková