Lesní hospodaření a ochrana přírody: odpověď společenstev brouků na změny habitatu

Předpokládá se, že upuštění od lesního hospodaření má pozitivní vliv na druhy specializované na prostředí starého lesa (např. saproxylické druhy). Naopak druhy závislé na pravidelných disturbancích mohou být potlačeny v důsledku homogenizace prostředí. Vliv lesního hospodaření na společenstva a vybrané druhy brouků byl studován vyhodnocením změn diverzity různých ekologických skupin brouků (střevlíci, tesaříci a kůrovci) a změn abundancí vybraných druhů a společenstev v závislosti na ekologických charakteristikách prostředí na dvou alpských (italských) lokalitách, z nichž na jedné probíhá extenzivní těžba dřeva a druhá zůstává již přes 50 let bez zásahů. Výzkum potvrdil, že lesní hospodaření má vliv na druhové složení společenstev brouků.

Využitelné výstupy: 
  • Druhy a společenstva střevlíků byly negativně korelovány s rostoucí půdní vlhkostí a pozitivně s pokryvností podrostu. Některé druhy byly negativně ovlivněny přítomností mrtvého dřeva - to může představovat překážku pro pohyb terestrických organismů a rovněž favorizovat jiné druhy bezobratlých (pavouky, mravence).
  • Saproxylické druhy a společenstva byly pozitivně korelovány zejména s objemem mrtvého dřeva. Na lokalitě Tovanella, kde nedochází k těžbě dřeva, jsou tesaříci vázáni na kmeny a pařezy. Na lokalitě Cajada jsou tato společenstva pozitivně korelována s přítomností mrtvého dřeva, které je pozůstatkem nedávné těžby. Další významné faktory ovlivňující saproxylické druhy byly korunová pokryvnost, druhová bohatost a biomasa živých stromů. Různé druhy kůrovců reagovaly různě na druhové složení stromových dominant. To patrně souvisí s jejich častou druhovou specifičností vůči hostitelskému stromu.
  • Všechny faktory prostředí, které měly vliv na abundanci a diverzitu zkoumaných skupin brouků, se mění v závislosti na lesním hospodaření. Dlouhodobé využívání lesa mělo vliv na druhové složení stromů i mrtvého dřeva; upuštění od lesního hospodaření vedlo ke zvýšení objemu mrtvého dřeva a korunové pokryvnosti. Proto lze předpokládat vliv lesního hospodaření na druhové složení společenstev brouků.
Grafické přílohy: 
Charakteristika studovaných ploch.
Predikované abundance brouků podle lokality a ekologické skupiny na základě predikčního modelu.
Odezva čeledi Carabidae na vybrané faktory.
Odezva druhů čeledi Cerambycidae a podčeledi Scolytinae na přítomnost různých druhů mrtvého dřeva.
NMDS ordinace pro společenstvo čeledi Carabidae (vlevo) a čeledi Cerambycidae (vpravo) ze dvou studovaných lokalit.
NMDS ordinace pro společenstvo podčeledi Scolytinae ze dvou studovaných lokalit.
Zdroj: 
Sitzia T., Campagnaro T., Gatti E., Sommacal M. & Kotze D.J. (2015): Wildlife conservation through forestry abandonment: responses of beetle communities to habitat change in the Eastern Alps. – Eur. J. Forest. Res. 134: 511-524.
Zadal: 
Vojtěch Taraška