Lišejníky rodu Cladonia jako nejúčinnější a nezbytní průkopníci na kontaminovaných skládkách strusky

Na skládkách strusky po tavbě rudy byl studován význam epigeického lišejníku rodu Cladonia (dutohlávka) na spontánní sukcesi těchto průmyslových míst, která jsou charakterizována vysokou koncentrací toxicity a nízkým obsahem živin v substrátu. U rodu Cladonia byla zjišťována druhová rozmanitost, četnost a pokryvnost povrchu, zatímco by zaznamenán obsah těžkých kovů, dusíku a organického uhlíku.  Dominantním druhem byl Cladonia rei a tento četný lišejník dokázal vytvořit v tomto nepříznivém prostředí celistvé drny.

Využitelné výstupy: 

Na deseti místech v Horním Slezku, kde se dříve zpracovávaly rudy olova a zinku a zůstaly tam po této činnosti skládky strusky, byly vybrány tři plochy (100 x 100 cm), na kterých bylo v letech 2010 a 2011 zjišťováno druhové složení lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin, četnost všech druhů a pokrytí substrátové plochy každým druhem. Stejné měření proběhlo na třech místech pastvin, sloužící jako kontrolní místa.
Byly odebrány vzorky substrátu a bylo určeno jejich pH, obsah organického uhlíku, celkové množství dusíku a koncentrace zinku, olova a kadmia.
Nejčetnějším druhem byl druh Cladonia rei, který často pokrýval až 75 % testované plochy. Dalším četným druhem byly C. cariosa a C. conista. C. cryptochlorophaea byl zaznamenán jen na skládkách znečištěných zinkem. Kromě rodu Cladonia se na skládkách hojně vyskytoval druh Diploshistes muscorum, který však často žije paraziticky na druhu C. rei. Substrát byl charakterizován nízkým obsahem organického uhlíku a dusíku. V místech s největší koncentrací Pb, Zn a As bylo nejnižší pH. Na těchto nejvíce znečištěných místech se nejčastěji vyskytovala C. rei a C. cryptochlorophaea.
O hodně druhů lišejníku je známo, že upřednostňují neznečištěné prostředí, ale rod Cladonia se hojně vyskytoval i na kontaminovaných místech skládek strusky, na kterých, jak autoři zmiňují v diskuzi, neuspěly pokusy o rychlé ozelenění vysetím směsi semen různých druhů. Naopak epigeický lišejník rodu Cladonia je odolným průkopníkem začátku spontánní sukcese na těchto místech poznamenaných průmyslem.

Grafické přílohy: 
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Zdroj: 
Osyczka P., Rola K. 2013: Cladonia lichens as the most effective and essential pioneers in strongly contaminated slag dumps. Central European Journal of Biology 8: 876-887
Zadal: 
Michala Zelenková