Možné využití parasitoidních blanokřídlých jako indikátorů diverzity členovců v zemědělské krajině

Vyšší postavení v trofickém řetězci a unikátní biologická vazba na přítomnost hostitelských druhů činí z blanokřídlých parasitoidů ideální indikátor diverzity členovců na území. V této studii byla na 48 farmách v Irsku otestována metodika, kdy na základě přítomnosti vztahů parasitoidních Hymenopter byla zjišťována přítomnost dalších pěti skupin: zástupců řádů Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Aranae a rostlin (z hlediska druhové diverzity a průměrné výšky podrostu) na zemědělských loukách.
Početnost i diverzita (množství jednotlivých taxonů) parasitoidních blanokřídlých korespondovala s celkovou početností taxonů sledovaných členovců, více než jiná sledovaná skupina. Početnost parasitoidních blanokřídlých pozitivně korelovala s druhovou bohatostí skupin Coleoptera a Hemiptera.

Využitelné výstupy: 
  • Osmačtyřicet farem bylo vybráno jako reprezentativní vzorek z asi tisícovky zemědělských farem, které se v regionu nacházejí. Odchyty hmyzu se prováděly smetáním, vždy na jedné náhodně vybrané louce, z šesti pozic (o rozměrech 2x4 metry), dohromady s dvaceti odběry.
  • Vyhodnocení druhového složení probíhalo na kvadrantech o ploše 3 dm2 , s padesátkou plošek na jednu louku. Zjišťováno bylo druhové složení a průměrná váha sušiny.
  • Celkem bylo na ploše 120 metrů čtverečních (v souhrnu osmačtyřiceti farem) nalezeno 95 910 exemplářů členovců, náležejících k 431 druhům. Celkem bylo zaznamenáno 36 druhů Aranae, 179 druhů Coleoptera, 63 Hemiptera, 121 rodů parasitoidních Hymenopter a 32 čeledí Diptera.
  • Na sledovaných loukách bylo nalezeno celkem 32 druhů rostlin, přičemž porostům nejvíce dominoval jílek vytrvalý (Lolium perennis). Nebyla prokázána žádná korelace mezi druhovou bohatostí rostlin a počtem vyskytujících se taxonů členovců.
  • Diverzita (na úrovni rodů a čeledí) parasitoidů byla dobrým prediktorem druhového bohatství Hemipter. A opačně, bohatství (počet druhů) zástupců z Hemipter, Aranae a Dipter byly dobrým prediktorem diverzity Hymenopter na úrovni rodů.
  • Autoři doporučují parasitoidní zástupce Hymenoptera jako využitelný bioindikátor jednotlivých skupin členovců vyskytujících se v zemědělské krajině.
Grafické přílohy: 
Možné využití parasitoidních blanokřídlých jako indikátorů diverzity členovců v zemědělské krajině
Možné využití parasitoidních blanokřídlých jako indikátorů diverzity členovců v zemědělské krajině
Možné využití parasitoidních blanokřídlých jako indikátorů diverzity členovců v zemědělské krajině
Možné využití parasitoidních blanokřídlých jako indikátorů diverzity členovců v zemědělské krajině
Zdroj: 
Anderson, A., Cormack, S., Helden, A., Sheridan H., Kinsella, A., Purvis, G. 2011: The potential of parasitoid Hymenoptera as bioindicators of arthropod diversity in agricultural grasslands. Journal of Applied Ecology 48: 382–390.
Zadal: 
Radomír Dohnal