Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa

Současnou podobu evropských lesů utvářela staletí lesnické tradice. Nedotčené starobylé lesy tak najdeme jen na zlomku území. Francie v roce 1950 zřídila soustavu striktně bezzásahových lesních rezervací s předpokladem, že opuštěné hospodářské lesy v průběhu času získají charakteristiky starobylých porostů. O délce doby potřebné k takové obnově se vedou dohady. Autoři práce se pokusili vnést do těchto dohadů světlo a zaměřili tuto práci na vyčíslení rozdílů vybraných atributů čtyř typů lesních porostů. Srovnávali porosty hospodářské a porosty bez maangementu v nížinách a vyšších polohách. Byly testovány hypotézy: H1) bezzásahové lesy budou mít víc charakteristik starobylého porostu (větší objem mrtvého dřeva, větší podíl vzrostlých starých stromů etc.) a H2) bezzásahové lesy, kde chybí disturbance budou hostit více pozdně sukcesních druhů stromů a druhy netolerující stín.

Využitelné výstupy: 
 • starobylé lesy představují cenný ekosystém citlivý vůči zásahům zvenčí, např. odklízením mrtvého dřeva jsou ničeny podmínky pro existenci klíčových saproxylických společenství hub a bezobratlých; necitlivým kácením nedojde k vyspění stromů atd.

 • autoři vybrali 17 bezzásahových porostů a jim přilehlých hospodářských lesů napříč Francií (viz Příloha 1). Část porostů se nacházela v nížínnách (<800 m n.m.) a část v oblastech vysočin (>800 m n.n.).

 • autoři provedli inventarizaci jednotlivých porostů, kde v rámci náhodně vybraných reprezentativních ploch zjišťovali jejich morfologické a strukturní proměnné (viz Příloha 2):

  • byla spočtena druhová diverzita a početnost dominantních druhů. Zaznamenané druhy byly kategorizovány podle postavení v sukcesním procesu na 1) druhy pionýrské, 2) druhy post-pionýrské, a 3) druhy pozdně sukcesní.

  • zaznamenané stromy byly dále kategorizovány dle šířky kmene v prsní výšce (DBH - diameter at breast height) na 1) stromy velmi široké (DBH > 67,5 cm), 2) stromy široké (47,5 cm ≤ DBH < 67,5 cm), 3) střední (22,5 cm ≤ DBH < 47,5 cm), a malé (7,5 cm ≤ DBH < 22,5 cm).

 • na základě naměřených proměnných byla spočtena hodnota vlastních hodnotících indikátorů:

  • hustota stromů náležících do jednotlivých kategorií DBH na hektar porostu, pokryvnost bazální části kmene (m2/ha) pro všechny kategorie DBH, celkový objem mrtvého dřeva a poměr objemu mrtvého vůči celkovému objemu veškerého dřeva.

 • výsledky ukázaly, že v bezzásahových lesích bylo dvojnásobné množství živých stromů ve srovnání s hospodářskými lesy. Stejně tak pokryvnost bazálních částí kmenů stromů byla vyšší v lesních rezervacích (viz Příloha 3, 4, 5). Nížinné a výše položené porosty následovaly stejný trend. Celková diverzita druhů stromů byla lehce vyšší v rezervacích. Hospodářské lesy vykázaly mizivou přítomnost pionýrských druhů, ovšem diverzita pionýrských druhů byla srovnatelná mezi oběma typy managementu. Diverzita druhů se v nížinných lesích v závislosti na managementu nijak nelišila, ale horské bezzásahové lesy ji měly vyšší než horské hospodářské lesy. Objem mrtvého dřeva byl vyšší v bezzásahových porostech, ale hospodářské lesy obsahovaly více pařezů (viz Příloha 6).

 • početnost stromů, pokryvnost jejich bazálních částí a veškeré charakteristiky mrtvého dřeva rostly s dobou, jež uplynula od ukončení těžby.

 

 

Grafické přílohy: 
Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa
Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa
Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa
Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa
Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa
Náhled do procesu obnovy cenných charakteristik lesa
Zdroj: 
Paillet Y., Pernot C., Boulanger V., Debaive N., Fuhr M., Gilg O., Gosselin F. (2015): Quantifying the recovery of old-growth attributes in forest reserves: A first reference for France. Forest Ecology and Management 346: 51-64
Zadal: 
Zuzana Blažková