Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku

Sýček obecný (Athene noctua) obývá celou Evropu. V posledních desetiletích ale prodělal velmi výrazný úbytek početnosti, připisovaný ztrátě prostředí a modifikaci zemědělské krajiny. Autoři tohoto článku zjistili, že hlavní příčinou propadu početnosti sýčka v Dánsku je nedostatek jeho hlavní potravy - velkých bezobratlých živočichů, jako důsledku změn hospodaření v zemědělské krajině.

Využitelné výstupy: 
 • Počet obsazených čtverců o velikosti 5x5 km klesnul v Dánsku ze 457 čtverců v letech 1972-74 na 157 čtverců v letech 1993-96.
 • Mezi prvním a druhým sčítáním sýčci vymizeli ve 396 čtvercích (87 %).
 • Relativně více opuštěných čtverců je na jihovýchodě Dánska.
 • Jediný zjištěný parametr, který koreluje s úbytkem sýčků, je mezisezónní změna vegetačního pokryvu, přičemž s nárůstem změny klesá pravděpodobnost vymizení sýčků mezi sčítáními (tento faktor ale vysvětluje pouze 1 % variability dat).
 • Odhadovaná meziroční míra přežívání byla pro mláďata 15 %, pro dospělé ptáky 61 %.
 • Všechny reprodukční parametry vykazovaly pokles mezi lety 1976 a 2006, statisticky významný byl ale jen počet vyvedených mláďat (více než tři na začátku a méně než dvě mláďata na konci období).
 • Pozitivní vliv na počet vyvedených mláďat měla vzdálenost hnízda od vhodného biotopu.
 • Velikost snůšky a počet vylíhnutých mláďat negativně koreluje s počtem dnů se sněhovou pokrývkou v předchozí zimě.
 • Velikost snůšky pozitivně koreluje s množstvím srážek na jaře a s rostoucími teplotami.
 • Na hnízdech, která byla přikrmována, byla mláďata vyvedena s trojnásobnou pravděpodobností než u hnízd bez přikrmování (0,72 versus 0,27 mláděte na hnízdo).
 • Podle autorů jsou za zjištěné rozdíly v reprodukčních parametrech odpovědné změny v hospodaření, které vedou k horší dostupnosti velkých bezobratlých jako hlavní potravě sýčků.
Grafické přílohy: 
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Nedostatek potravy příčinou snižování početnosti sýčka obecného v Dánsku
Zdroj: 
Thorup, K., Sunde, P., Jacobsen, L. B., & Rahbek, C. (2010). Breeding season food limitation drives population decline of the Little Owl Athene noctua in Denmark. Ibis, 152(4), 803-814.
Zadal: 
Michal Berec