Obhospodařování zahrad a úrodnost půdy na vlámských soukromých zahradách

Majitelé zahrad ve Flandrech byli požádáni, aby vyplnili dotazník na internetu o způsobu, kterým hospodaří na své zahradě. Hlavním cílem bylo zjistit, do jaké míry můžou zásahy majitelů změnit složení půdy, proto byly výsledky z dotazníku porovnány s informacemi z databáze, která obsahuje rozbor vzorků půdy ze zahrad ve stejné oblasti. Lidé ve Flandrech používají na svých zahradách hnojiva a půdní kondicionéry tak, že má půda potom vyšší pH a obsah fosforu.

Využitelné výstupy: 

Je málo informací o vlivu lidské činnosti na zahrady nebo i okolní prostředí, protože se jedná o malé rozptýlené plochy v soukromém vlastnictví. Autoři článku vytvořili dotazník, který mohli majitelé zahrad ve Flandrech v letech 2007 až 2009 dobrovolně vyplnit na internetu. Dotazník obsahoval otázky o tom, zda, jak často a jaký typ hnojiv a/nebo půdních kondicionérů používají, jak často sečou trávu, co dělají s posekanou trávou a jak často prořezávají stromy. Bylo získáno 1138 vyplněných dotazníků, které mohly být použity v další analýze.
Zároveň byla z databáze Soil Service of Belgium získána data o rozboru 1817 půdních vzorků zahrad ze stejné oblasti, z přesně daných míst a také z let 2007 až 2009. Rozbor obsahoval pH, obsah uhlíku a množství fosforu v testovaném půdním vzorku.
Většina majitelů aspoň jednou ročně použila hnojivo nebo půdní kondicionér a nejčastěji používaným produktem bylo vápno, kompost nebo organická hnojiva. Trávníky byly většinou sekány častěji než 10 za rok a v 35-ti% zahrad byla posekaná tráva odvážena pryč, zatímco 53% zahrad tuto trávu kompostuje.
U většiny zahrad bylo pH půdy vyšší než jsou optimální hodnoty. Většina zahrad měla normální nebo vyšší obsah uhlíku v půdě, avšak koncentrace fosforu převyšovala optimální hodnoty mnohem častěji a v některých případech byla velmi vysoká.
Data z rozborů půdy se shodovala s četností používání hnojiv majiteli zahrad a ukázala, že majitelé až příliš obohacují půdu svých zahrad živinami, proto autoři článku uvažují nad tím, zda přebytek uhlíku a fosforu nemůže proniknout do podzemních nebo i povrchových vod. Navrhují tedy další výzkum zaměřený tímto směrem.

Grafické přílohy: 
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Zdroj: 
Dewaelheynsa V., Elsenb A., Vandendriesscheb H., Gulinck H. 2013: Garden management and soil fertility in Flemish domestic gardens. Landscape and Urban Planning 116: 25-35
Zadal: 
Michala Zelenková