Obnova lesa pod výstavky dubu letního

V České republice (stejně jako v mnoha jiných zemích) existuje obava z realizace přirozené obnovy dubu letního (Quercus robur). Důvodem je fakt, že semenáčky objevující se pod mateřským porostem odumírají. Příčinou odumírání může být nedostatek fotosynteticky aktivního záření, vláhy či živin. Autoři článku zjišťovali reálné příčiny snížené životaschopnosti dřevinné a bylinné vegetace rostoucí pod výstavky dubu letního.
Fytocenologickým průzkumem srovnávali plochy uprostřed průmětu koruny a 20 m od paty kmene pod třemi výstavky, na třech volných plochách a ve třech mýtních porostech dubu letního. Množství fotosynteticky aktivní radiace bylo měřeno pod výstavkem, na volné ploše a pod plně zapojeným porostem. Množství biomasy jemných kořenů bylo zjišťováno pod výstavky a na volné ploše na počátku vegetačního období a ve vegetační době. Analýzy chemických vlastností půdy byly realizovány pod výstavkem, na volné ploše a v zapojeném mýtním dubovém porostu. Hlavním závěrem je fakt, že počet vzešlých semenáčků pod výstavky je nižší než počet vzešlých semenáčků na ploše mimo výstavek.
 

Využitelné výstupy: 
  • Výška semenáčků i tloušťka jejich kořenových krčků je statisticky průkazně nižší pod výstavkem než u semenáčků na volné ploše.

 

  • Pokryvnost bylinného patra je pod výstavky menší než na volné ploše. Výška bylin pod výstavky je výrazně nižší než výška bylin na volné ploše.

 

  • Množství fotosynteticky aktivní radiace pod výstavkem je pro mladé semenáčky dostačující, a není tedy příčinou jejich menší výšky ani nízkého počtu vzešlých semenáčků.

 

  • Pod výstavkem se nachází výrazně vyšší množství jemných kořenů než na plochách mimo výstavek. Pod výstavkem dochází k výrazně vyšší kompetici, resp. konkurenci kořenů výstavku a semenáčků či bylin.

 

  • Vlhkost půdy je pod výstavky nižší než na volných plochách a často dosahuje bodu vadnutí. Nízká vlhkost půdy výrazně negativně ovlivňuje růst bylin a až znemožňuje růst semenáčků dubu letního.

 

  • Obsah N, P, K, oxidovatelného uhlíku a humusu je pod výstavky výrazně vyšší než na půdách mimo výstavek.
Grafické přílohy: 
Obnova lesa pod výstavky dubu letního
Obnova lesa pod výstavky dubu letního
Obnova lesa pod výstavky dubu letního
Zdroj: 
Libus, J., & Mauer, O. (2009). Forest regeneration under standards of pedunculate oak (Quercus robur L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 57(5), 197-204.
Zadal: 
Kateřina Kucírková