Obnova populace sýčka obecného v západní Evropě

Jednou z příčin v současné době pozorovaného úbytku biodiverzity je stále intenzivnější zemědělská aktivita v krajině. Zejména druhy otevřené krajiny tak často těžko nacházejí prostor k životu. Jedním z nich je i sýček obecný (Athene noctua), který v posledních desítkách let prodělal dramatický pokles početnosti na většině svého areálu. Autoři tohoto článku hodnotí vývoj početnosti sýčka v Lucembursku v posledním desetiletí. Podle jejich výsledků je nejjednodušším a nejlepším opatřením na podporu druhu vyvěšování hnízdních budek.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři hodnotili vliv změn ve využívání krajiny v západním Lucembursku (plocha 20x40 km) na početnost sýčka obecného v letech 2001-2010.
  • Srovnávali 63 obsazených a neobsazených teritorií.
  • Jako nejvýznamnější příčina poklesu byla zjištěna přeměna významné části sledované plochy z pastvin s jednotlivými stromy na ornou půdu.
  • K omezení úbytku bylo vyvěšeno 450 hnízdních budek do potencionálně vhodného náhradního biotopu – ovocných sadů.
  • Na těchto místech došlo téměř okamžitě k významnému nárůstu populační velikosti sýčka, výskyt druhu byl významně častější na místech s budkami než na místech bez budek.
  • Jako faktory negativně korelované s výskytem sýčka byly identifikovány rostoucí podíl plochy stromů v sadu (stromy jsou vhodné pouze jako místa ke hnízdění) a rostoucí heterogenita prostředí.
  • Pravděpodobnost výskytu sýčka nebyla ovlivněna podílem orné půdy, lesů, pastvin, vzdáleností od nejbližšího místa výskytu druhu, ani vzdáleností od nejbližších lidských staveb.
  • Podle autorů je nejjednodušším a nejlepším opatřením na podporu druhu vyvěšování hnízdních budek.
Grafické přílohy: 
Obnova populace sýčka obecného v západní Evropě
Obnova populace sýčka obecného v západní Evropě
Obnova populace sýčka obecného v západní Evropě
Obnova populace sýčka obecného v západní Evropě
Zdroj: 
Habel, J. C., Braun, J., Fischer, C., Weisser, W. W., & Gossner, M. M. (2015). Population restoration of the nocturnal bird Athene noctua in Western Europe: an example of evidence based species conservation. Biodiversity and Conservation, 1-11.
Zadal: 
Kateřina Kucírková