Ohrožuje používání pesticidů plazy?

Kontaminace životního prostředí chemickými látkami umělého původu je považována za jednu z příčin jeho ohrožení. Obzvláště intenzifikace a rozšiřování zemědělského využívání krajiny přináší velká rizika pro volně žijící druhy. V rámci Evropské unie byla vytvořena speciální chráněná území (Special Areas of Conservation – SAC) pro druhy Přílohy II Směrnice EU o stanovištích, v nichž jsou zemědělské aktivity povoleny. Autoři publikace se zaměřili na zjištění rizika zemědělského využívání těchto ploch pro plazy uvedené v příloze II. Výsledkem je zjištění, že používání pesticidů zvyšuje riziko lokálního vymírání druhů, a proto autoři navrhují zařazení posouzení rizika používání pesticidů do návrhu plánů ochrany.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři sledovali podíl plochy SAC pravidelně ošetřované pesticidy na územích s výskytem plazů Přílohy II.
  • S pomocí 3 faktorů (pravděpodobnost výskytu, fyziologie a aspekty životní historie) vytvořili autoři druhově specifický index rizika.
  • Přibližně polovina druhů, které autoři na základě svých dat vyhodnotili jako nadprůměrně ohrožené používáním pesticidů, patří do kategorie ohrožených vyhubením podle Červeného seznamu IUCN.
  • Přibližně 30% plochy SAC těchto druhů je zemědělsky využíváno.
  • Nejvyšší index rizika byl zjištěn u zmije Vipera ursinii rakosiensis, což je podle Směrnice o stanovištích prioritní poddruh hada.
  • Stejně tak jsou všechny sladkovodní a terestrické druhy evropských želv v kategorii vysokého rizika.
  • Byla zjištěna geografická variabilita v riziku, nejvyšší riziko vlivu používání pesticidů je v mediteránní a panonsko-kontinentální biogeografické oblasti.
  • Autoři navrhují zařazení posouzení rizika používání pesticidů do návrhu plánů ochrany SAC.
Grafické přílohy: 
Ohrožuje používání pesticidů plazy?
Ohrožuje používání pesticidů plazy?
Ohrožuje používání pesticidů plazy?
Ohrožuje používání pesticidů plazy?
Zdroj: 
Wagner, N., Mingo, V., Schulte, U., & Lötters, S. (2015). Risk evaluation of pesticide use to protected European reptile species. Biological Conservation, 191, 667-673.
Zadal: 
Kateřina Kucírková