Pole osetá vojtěškou podporují obnovu přírodních trávníků

Spontánní sukcese je dodnes velmi často podceňovaným zákrokem, k jehož realizaci se po ukončení intenzivního zemědělského hospodaření na polích přistupuje jen zřídka. Přesto může spontánní sukcese výrazným způsobem ovlivnit úspěšnost programů zaměřených na obnovu krajiny. Podstatné je, že celý proces spontánní sukcese vyžaduje jen minimální množství zásahů zvenčí, a tato absence managementových intervencí se promítá i do nízké nákladové ceny těchto projektů.
V této studii je řešena problematika spontánní obnovy sprašových trávníků, které byly překryty výsadbou tolice vojtěšky (Medicago sativa). S postupem času (10 let) došlo k poklesu vegetačního pokryvu vojtěšky (z 75% na 2%), a vytrvalé traviny se prosadily z 0,5 % na 50 %. Po této době se na sledované ploše obnovily porosty, které svým vegetačním složením víceméně odpovídali charakteristikám sprašových trávníků, aniž by došlo k prvotnímu zaplevelení lokality, vyžadující si další managementové zásahy.
 
Török, P., Kelemen, A., Valkó, O., Balász, D., Balász, L., Tóthmérész, B., Lucerne-dominated fields recover native grass diversity without intensive management actions, Journal of Applied Ecology 2011, 48, pp. 257–264

Využitelné výstupy: 
  • Na sledované lokalitě byla vyseta tolice vojtěška v typické výsevní hustotě 30 kg semenné směsi na hektar, do posekané a zaplužené vegetace.
  • Pole vojtěšky bylo dvakrát ročně sečeno, a průběžně monitorován vývoj vegetace.
  • Na výsevních plochách byla mezi prvním a třetím rokem zaznamenána i přítomnost nežádoucích plevelů (jejich celkový povrch byl méně než 5%). Mezi zaznamenané plevelné druhy patřily například Conyza canadensis, Lamium amplexicaule,Polygonum aviculare či Stellaria media
  • Po pěti letech byla na všech výsevních plochách zaznamenána pokryvnost vojtěšky menší než 50%.
  • V pátém roce se na experimentálním výsevu začaly objevovat druhy typické pro trávníky (Festuca rupicola, Bromus inermis)
  • Pole na sprašových trávnících, které byly zcela opuštěny, se obvykle v prvních deseti letech potýkají s výrazným zaplevelením. Na srovnatelných lokalitách bývá v tomto období zaznamenán pokryv plevelnými druhy v ploše 10-60%.
  • Obnova vegetace sprašových trávníků  s pomocí před-výsevu vojtěšky trvala v experimentu deset let. Jiné lokality, které byly zcela ponechány spontánnímu vývoji, dosáhly stejného výsledku za 6-23 let.
  • Výsledky studie naznačují, že výsev vojtěšky na opuštěných polích může v kombinaci s extenzivním managementem výrazně přispět k praktickým modelům spontánní sukcese i technické rekultivace obnovovaných porostů.
Grafické přílohy: 
Pole osetá vojtěškou podporují obnovu přírodních trávníků
Pole osetá vojtěškou podporují obnovu přírodních trávníků
Pole osetá vojtěškou podporují obnovu přírodních trávníků
Zdroj: 
Török P., Kelemen A., Valkó O., Balász D., Balász L., Tóthmérész B. 2011: Lucerne-dominated fields recover native grass diversity without intensive management actions. Journal of Applied Ecology 48: 257-264.
Zadal: 
Radomír Dohnal