Polutanty v tělech sýčků obecných v Belgii

Rostoucí lidská populace a technický rozvoj přináší stále větší produkci chemických látek nejrůznějšího druhu, které se dostávají do životního prostředí. Přítomnost některých z nich, jako jsou například polychlorované bifenyly nebo organochlorované sloučeniny (DDT) a jejich metabolity, může mít díky jejich bioakumulativnímu potenciálu negativní vliv na živočichy, obzvláště druhy vyšších trofických hladin. Autoři článku měřili koncentrace několika sloučenin u sýčků obecných (Athene noctua) a zjistili vyšší koncentrace ve vejcích z opuštěných hnízd než u nevylíhlých vajec.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři měřili koncentrace bromovaných difenyleterů (PBDE), organochlorovaných pesticidů (OCP) a polychlorovaných difenylů (PCB) u 40 vajec sýčka obecného z belgické populace.
  • Nejvyšší koncentrace byly zjištěny u PCB (medián 2600 ng/g tuku, rozsah 790-23 000 ng/g tuku).
  • Koncentrace PBDE byly také měřitelné, ale výrazně nižší (medián 108 ng/g tuku, rozsah 29-572 ng/g tuku).
  • Vyšší PBDE (BDE 219) byly zjištěny ve vejcích sýčka, ale ne mořských ptáků, což naznačuje jejich schopnost kumulovat se v terestrických potravních řetězcích.
  • Koncentrace PCB byly nízké (medián pro DDTs: 826 ng/g tuku, chlordany: 1016 ng/g tuku, hexachlorcyklohexan: 273 ng/g tuku, hexachlorbenzen: 134 ng/g tuku, oktachlorostyren: 3,4 ng/g tuku), což ukazuje na nízkou kontaminaci prostředí.
  • Zajímavé je zjištění, že ačkoliv koncentrace sledovaných látek neovlivňují tloušťku skořápek, byly vyšší koncentrace zjištěny ve vejcích z opuštěných hnízd než u nevylíhlých vajec.
Grafické přílohy: 
Polutanty v tělech sýčků obecných v Belgii
Polutanty v tělech sýčků obecných v Belgii
Polutanty v tělech sýčků obecných v Belgii
Polutanty v tělech sýčků obecných v Belgii
Zdroj: 
Jaspers, V., Covaci, A., Maervoet, J., Dauwe, T., Voorspoels, S., Schepens, P., & Eens, M. (2005). Brominated flame retardants and organochlorine pollutants in eggs of little owls do životního prostředí. (Athene noctua) from Belgium. Environmental Pollution, 136(1), 81-88.
Zadal: 
Kateřina Kucírková