Potravní kaskáda v Yellowstone: 15 let po reintrodukci vlka

Predátoři mohou mít nepřímý vliv na společenstva rostlin, protože ovlivňují chování a početnost kořisti (tedy chrání rostliny před herbivory). Do Yellowstonu byli vlci reintrodukováni v zimě 1995/1996, tedy sedm desetiletí od jejich vyhubení. Jejich obnovená přítomnost umožnila studovat trofickou kaskádu, která v důsledku absence vlků zkolabovala kvůli jelenům wapiti. V této studii byli v období 1995-2010 sledováni vlci, wapitiové a rostlinné druhy, jako topol osikovitý a jiné topoly a vrby.

Využitelné výstupy: 
  • V období 1995-2003 narostl počet vlků ve studované oblasti Yellowstonu z 0 na 98, poté počet poklesl a kolísal. Počet wapitiů za stejné období poklesl z více než 15000 na přibližně 6100 v roce 2010.
  • Po reintrodukci vlka se snížila populace wapitiů, ale počty bobrů a bizonů vzrostly, pravděpodobně díky většímu růstu dřevin a bylin v důsledku nižší kompetice ze strany jelenů.
  • Okus na 5 nejvyšších mladých topolech osikovitých (hlavních kmenech) poklesl mezi lety 1998 a 2010 ze 100% na průměrných < 25% na vrchovině a < 20% v říční krajině.
  • Obnova populace topolů osikovitých (mj. růst klíčních rostlin a semenáčků) se zlepšila díky sníženému okusu. V posledních letech bylo totéž zjištěno u ostatních druhů topolů.
  • Počet topolů s průměrem kmene ve výšce prsou > nebo rovno 5 cm stoupl z 0 na 156.
  • Průměrná plocha vrbových porostů se zdvojnásobila.
  • V této studii i dalších předešlých bylo prokázáno, že reintrodukcí vlka došlo k obnově trofické kaskády; a že dřeviny trpící okusem rostou výše a pokryvnost stromového patra se zvýší, i když se tak stalo jen na některých místech (většina autorů usuzuje, že v místech s vyšším rizikem predace může být okus nižší a naopak).
  • Reintrodukce vlka může efektivně pomoci při pasivní obnově ekosystému, ze kterého byl vlk předtím vytlačen nebo lokálně vyhuben.
Grafické přílohy: 
Trendy populací
Topoly
Vrby
Zdroj: 
Ripple W.J., Beschta R.L. 2012. Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction. Biological Conservation 145: 205-213.
Zadal: 
Kateřina Dočkalová