Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů

Přírodní sukcesní trajektorie středoevropských lesních ekosystémů jsou málo probádány z důvodu absence dlouhodobých pozorování a všudypřítomným dopadům lidského vlivu v minulosti na současné složení vegetace.

Autoři studie extrahovali každoročně ukládané sedimenty ze dvou níže položených jezer (Moossee 521 m n. m. a Burgäschisee, 465 m n.m.) Švýcarské plošiny. U obou jezer byly odebrány půdní vzorky do hloubi 7 m a byly zde prozkoumány vzorky sedimentů, pylů i makrofosílií. Paleontologické analýzy s vysokým rozlišením a kvantitativní analýzy byly zkombinovány za účelem zhodnocení změn vegetace v průběhu neolitu. Autoři otestovali regionálně synchronizované fáze využití krajiny a schémata rostlinné sukcese, která mohou pocházet z komplexních interakcí mezi lidskými a klimatickými vlivy.

 

Využitelné výstupy: 

 

Smíšené bukové lesy dominovaly vegetaci Švýcarské plošiny po tisíciletí.

 

První zaznamenaný lidský vliv formoval smíšené bukové pralesy ve střední Evropě přibližně od 6 800-6 500 let BP. V průběhu období 6 500 až 4 200 let BP docházelo ke zřetelnému rozpadu lesů doprovázenému nárůstem požárů a zemědělských aktivit. Tyto události probíhaly přibližně v letech 6 400-6 000 BP, 5 750-5 550 BP, kolem 5 400 let BP a v období 5 100-4 600 let BP.

 

V průběhu těchto etap, při nichž docházelo k zemědělskému využívání krajiny, biodiverzita vzrůstala (pravděpodobně v reakci na vznik nových otevřených stanovišť). Po desítkách let až stoletích opětovně expandovala stromová vegetace. V prvním sukcesním stádiu se objevovaly heliofilní keře Corylus avellana nahrazované pionýrskými dřevinami rodu Betula. Tato otevřená stromová společenství nahradily v průběhu 150-200 let úspěšnější pozdě sukcesivními lesy Fagus sylvatica a Abies alba. Křížové korelace ukazují, že tyto sukcese probíhaly synchronně (+-11let) a opakovaly se na velkých územích (více než 1000 km2) v průběhu tisíciletí.

 

Zemědělská společnost byla náchylná vůči klimatickým změnám. Teplejší a sušší léta zemědělství svědčila, vlhko a chladno právě naopak. Autoři studie předpokládají, že klimaticky podmíněné simultánní zemědělské expanze i ústupy měly za výsledek synchronizovanou regionální sukcesi lesů. Prezentované výsledky též naznačují, že opuštěné zemědělské oblasti se mohou navracet k přírodě blízkým smíšeným bukovým lesům v horizontu 150-200 let.

 

V současnosti ve Střední Evropě lesy expandují, což je důsledek opouštění krajiny v okrajových oblastech. Smíšené lesy Fabus sylvatica Abies alba a Quercus se mohou v těchto oblastech opětovně rychle rozšiřovat, jestliže klimatické podmínky zůstanou v rozpětí klimatické variability středního holocénu (s léty o přibližně 1-2 stupně teplejšími, než je tomu dnes).

 

Oteplování klimatu, které přesáhne rozpětí středního holocénu, by však mohlo vést k hranici, která způsobí rychlý kolaps bukových lesů. Tím může dojít k uvolnění prostoru pro jiná společenstvím, které jsou v současnosti typická pro Jižní Evropu.

 

Grafické přílohy: 
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Příčiny a mechanismy synchronních sukcesních trajektorií středoevropských smíšených bukových (Fagus sylvatica) pralesů
Zdroj: 
Rey F., Gobet E., Schwörer C., Wey O., Hafner A., Tinner W. (2019) Causes and mechanisms of synchronous succession trajectories in primeval Central European mixed Fagus sylvatica forest. Journal of Ecology 107. 1392-1408. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13121
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Olga Hušková)