Řízení hladiny vody v mokřadech pro zlepšení potravních podmínek čejky chocholaté

Odvodňování mokřin bylo jednou z hlavních příčin ohromného úbytku brodivých ptáků napříč celou Evropou. Primárně je tedy důležité navrátit vodu do těchto oblastí. Osvědčilo se například využití starých drenážních kanálů (tzv. footdrains), které dnes slouží opačnému účelu – vodu neodvádějí, ale naopak přivádějí do centra mokřin a udržují dostatečnou hladinu vody po celou hnízdní sezonu brodivých ptáků.
Zamokřená území jsou důležitým habitatem pro bezobratlé živočichy, kteří jsou zdrojem potravy právě pro brodivé ptáky. Autoři zkoumali plochy ve východní Anglii, na kterých byla provedena opatření vedoucí k trvalému zvýšení hladiny vody. Zkoumali, zda je v těchto oblastech větší dostupnost bezobratlých než v okolních neregulovaných mokřinách, zda tyto oblasti poskytují lepší potravní podmínky pro mláďata čejky, a sledovali vývoj mláďat v těchto oblastech.

Využitelné výstupy: 

Autoři prokázali, že v oblastech, kde je udržována určitá hladina vody po celou hnízdní sezonu, se vyskytuje mnohem více bezobratlých živočichů než na trvale odvodněných plochách, nebo na klasických mokrých loukách, které se během sezony vysuší. Oblasti s vyšší hladinou vody pak poskytují dostatek potravy pro mláďata čejky během celé hnízdní sezóny.
Autoři také zjistili, že četnost drenážních kanálů přivádějících vodu úzce souvisí s vývojem mláďat. Na počátku sezóny má počet drenážních kanálů malý vliv na vývoj mláďat – všude je vody dostatek a je dobrá potravní dostupnost. Nicméně pokud se mláďata vylíhnou později, prospívají mnohem lépe v oblastech, kde je dostatek vody i v pozdní sezóně. Na druhou stranu, všeho moc škodí. Ukázalo se, že v roce, kdy byly na jaře nadměrné srážky, mláďata prospívala mnohem hůř. Souvisí to s dostupností potravy. Na začátku sezóny jsou všude podobné podmínky. Voda ale začne časem vysychat a začne být nedostatek potravy. Dostatek je jen v oblastech, kde jsou drenážní kanály trvalým zdrojem vody. Pokud se v pozdní sezoně vylíhnou mláďata v oblasti, kde je nedostatek vody a tím pádem i mnohem méně bezobratlých, prospívají velice špatně. Pokud se však vylíhnou v oblasti, kde je po celou sezonu dobrá dostupnost potravy, prospívají dobře i v pozdní sezóně a přežije jich více. Nadměrné srážky znamenají přemíru vody a špatné podmínky pro vývoj bezobratlých. To následně vede k malému počtu dostupné potravy a mláďata čejky mají v této sezóně špatnou fyzickou kondici, hůře prospívají a méně jich přežije.
Celkově je tedy důležité dodávat do oblastí, kde se vyskytují brodiví ptáci, dostatek vody. To podpoří vývoj většího počtu bezobratlých živočichů a to má za následek lepší potravní podmínky pro mláďata čejky chocholaté. Drenážní kanály přivádějící vodu jsou důležité hlavně v pozdní sezóně, kdy mohou být hlavním zdrojem vody v krajině. Jejich okolí je pak místem s mnohem vyšší potravní nabídkou než okolní oblasti. Mláďata, která se vyskytují v těchto oblastech, rychleji rostou a jsou v lepší fyzické kondici, která jim dává větší šanci na přežití.

Grafické přílohy: 
Řízení hladiny vody v mokřadech pro zlepšení potravních podmínek čejky chocholaté
Řízení hladiny vody v mokřadech pro zlepšení potravních podmínek čejky chocholaté
Řízení hladiny vody v mokřadech pro zlepšení potravních podmínek čejky chocholaté
Řízení hladiny vody v mokřadech pro zlepšení potravních podmínek čejky chocholaté
Zdroj: 
Eglington S.M., Bolton M., Smart M.A., Sutherland W.J., Watkinson A.R. & Gill J.A. (2010) Managing water levels on wet grasslands to improve foraging conditions for breeding northern lapwing Vanellus vanellus. Journal of Applied Ecology, 47, 451-458
Zadal: 
Kateřina Vlčková