Srovnání diverzity ptáků mezi smrkovou monokulturou a smrkovo-březovým lesem

Velké plochy smrkových monokultur nejsou specifikem České republiky, ale můžeme je nalézt v mnoha jiných evropských zemích. Obecně platí, že mají velmi nízkou biodiverzitu. Tým švédských ornitologů publikoval zprávu o srovnání diverzity ptáků v čistých smrkových monokulturách a smrkových lesích, v nichž je umožněna přirozená regenerace bříz (Betula spp.) a v níž stromy tohoto rodu tvoří alespoň 20% složení. Není překvapením, že ve smíšeném lese druhová diverzita vzrostla, pro ochranu přírody je ale významnější zjištění, že i poměrně malý podíl bříz dostačuje k vytvoření vhodných migračních koridorů pro ptáky vázané na širokolisté dřeviny a výrazně přispívá k vytvoření funkční metapopulační sítě.

Využitelné výstupy: 
  • Během studie bylo na zkoumaných plochách zjištěno 29 druhů ptáků z 20 čeledí.

 

  • Zjištěná diverzita ptáků byla významně vyšší ve smíšených lesích než v čistých smrkových monokulturách.

 

  • Ve smíšených smrkovo-březových lesích je více typických druhů (průměrně 6,5 druhu) než v čistých smrkových monokulturách (průměrně 3,5 druhu).

 

  • Smíšené lesy současně zachovávají diverzitu ptáků smrkových monokultur a dokážou přilákat druhy ptáků vázané na širokolisté listnaté dřeviny.

 

  • Ani v monokulturách, ani ve smrkovo-březových lesích však nebyly zjištěny žádné ohrožené druhy, které pravděpodobně vyžadují komplexnější typ biotopu.

 

  • Určitý podíl listnatých dřevin ve smrkových monokulturách se jeví jako levné a velmi účinné opatření na vytvoření regionálních metapopulačních sítí pro ptáky vázané na širokolisté druhy dřevin.
Grafické přílohy: 
Srovnání diverzity ptáků mezi smrkovou monokulturou a smrkovo-březovým lesem
Srovnání diverzity ptáků mezi smrkovou monokulturou a smrkovo-březovým lesem
Srovnání diverzity ptáků mezi smrkovou monokulturou a smrkovo-březovým lesem
Srovnání diverzity ptáků mezi smrkovou monokulturou a smrkovo-březovým lesem
Zdroj: 
Felton, A., Andersson, E., Ventorp, D., & Lindbladh, M. (2011). A comparison of avian diversity in spruce monocultures and spruce-birch polycultures in Southern Sweden. Silva Fennica, 45(5), 1143-1150.
Zadal: 
Kateřina Kucírková