Třicet let invaze nepůvodního mechu křivonožky vehnuté (Campylopus introflexus) v Polsku

Křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) je jediným zástupcem mechorostů počítaným mezi 100 nejvýznamnějších invazních druhů v Evropě. Předkládaná studie představuje distribuční bodové mapy nepůvodního mechu C. introflexus (v desetiletých intervalech od introdukce druhu v roce 1986 až do současnosti) a diskutuje dynamiku této invaze, rozšíření dle nadmořské výšky a ekologických preferencí.

Autoři studie přezkoumali dostupná data týkající se výskytu a ekologických preferencí C. introflexus. Prohlédli přes 330 vzorků tohoto druhu z nejvýznamnějších sbírek mechorostů v Polsku a provedli rešerši další dostupné literatury. Na základě výsledků vytvořili mapy výskytu C. introflexus po 10 letech.

Využitelné výstupy: 

 

Mechy ve srovnání s cévnatými rostlinami nebývají častými invazními rostlinami a mají rovněž mnohem menší negativní dopad na biodiverzitu a socioekonomické aspekty.

 

V Polsku byla C. introflexus poprvé zaznamenána v říjnu roku 1986. Během 30 let invaze se rozšířila do velké části státu a v současnosti je popsána z 248 lokalit. Většina (93,1%) z nich se nachází v nadmořské výšce pod 300 m n. m., přičemž maximální nadmořská výška zaznamenaného výskytu druhu činila 780 metrů.

 

C.introflexus nyní tvoří součást 34 rostlinných společenství spadajících do 18 typů stanovišť. Původním areálem tohoto druhu byla výhradně jižní polokoule zahrnující kontinenty i některé ostrovy. Křivonožka se nyní šíří v podobných biotopech, jaké obývá ve svém původním areálu. Tento druh má velkou ekologickou toleranci a lze jej nalézt na přírodních i antropogenních stanovištích.

 

Schopnost osidlovat různé biotopy se (dle studie v Polsku) u C. introflexus během času zlepšovala. Zvýšila se rovněž tolerance tohoto mechu k dalším druhům půd, čímž se navýšil také počet kolonizovaných habitatů.

 

Nejvíce osidlovanými habitaty jsou školky mladých stromků a vzrostlé hospodářské lesy, které z nich pocházejí (především sušší typy s borovicí Pinus sylvestris). Křivonožka se nejčastěji vyskytuje v acidofilních polopřirozených lesích a otevřených trávnících kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis), rašelinných lesích, suchých vřesovištích a ruderálních habitatech.

 

Přestože lze v polštářích tohoto nepůvodního mechu nalézt 30 druhů kryptogamních rostlin, není možné pro křivonožku vehnutou v současnosti vymezit typický druhový doprovod.

 

Autoři předpokládají další šíření C. introflexus na vhodná stanoviště, především směrem k východu Polska. Zde se nacházejí vhodné lokality, které prozatím invazní mech osídlit nestačil. C. introflexus se v brzké době může stát jedním z nejběžnějších mechů v zemi – a jeho výskyt by měl být důsledně monitorován.

Grafické přílohy: 
Třicet let invaze nepůvodního mechu křivonožky vehnuté (Campylopus introflexus) v Polsku
Třicet let invaze nepůvodního mechu křivonožky vehnuté (Campylopus introflexus) v Polsku
Zdroj: 
Zarnowiec, J. & Stebel, A. & Chmura, Damian. (2018). Thirty-year invasion of the alien moss Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Poland (East-Central Europe). Biological Invasions. 10.1007/s10530-018-1818-9.
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Olga Hušková)