Udržitelné hospodaření v lesích, zohledňující ekosystémové služby

Autoři se soustředili v první řadě na definování základních pojmů široké problematiky, a zhodnocení výhod integrativního přístupu pro lesnické hospodaření. Pro definici ekosystémového přístupu vyšli z definice, že se jedná o strategii pro integrovaný management půdy, vody a živých zdrojů, který zajišťuje současně ochranu a udržitelné využívání rovnoměrným způsobem. 
Udržitelné hospodaření v lesích je pak vedení a využívání lesů a lesních pozemků způsobem a měrou, která umožňuje zachování biodiverzity, produktivity, regenerační kapacity, životaschopnosti, a která zmíněné umožňuje nyní i v budoucnosti. Zahrnuje relevantní ekonomické, ekologické a sociální funkce (v lokálním, národním i globálním měřítku), a nezpůsobuje narušení či poškození dalších ekosystémů. 
Ekosystémové služby jsou výhody (benefity) poskytované ekosystémy, které přispívají ke zlepšení kvality lidského života. Syntézou těchto definic se pak dostáváme k jádru problematiky, a to samotné Adopce ekosystémového přístupu. Ta těží z požadavků na výzkumem podložených závěrech o změnách ekosystémů/proměnách poskytovaných ekosystémových služeb a následných informovaných rozhodnutích.

Využitelné výstupy: 

Současná britská legislativa a mechanismy využívané v lesnickém hospodaření jsou zaměřeny na ochranu „kulturních“ hodnot (ochrana vzácných druhů, prioritních habitatů), a je strukturována ve své podstatě spíše jako odpověď na požadavky diktované směrnicemi EU. Prakticky ale neuvažuje v rovině fungování komplexních ekosystémů.
Hrozí tedy určitý konflikt zájmů, kdy ochranářské nástroje (ať už legislativa nebo finanční opatření) jsou směřovány na ochranu jednotlivých aspektů, ale ne na zajištění ekosystémových služeb.
Integrativní přístup k ekosystémovým službám bude pravděpodobně umožňovat/podporovat diskuzi mezi jednotlivými sektory a dosavadními způsoby využívání lesních půd. Podstatné je, že dodá všem diskutujícím stranám „společný jazyk“, respektive shodnou terminologii pro definování cílů a strategií.
Mezi přínos tohoto přístupu může patřit uznání vyšší váhy nabídky ekosystémových služeb, které může vést k přehodnocení stávajících přístupů při využívání lesních pozemků/lesů.

Grafické přílohy: 
Udržitelné hospodaření v lesích, zohledňující ekosystémové služby
Zdroj: 
Quine P.Ch., Bailey A.S., Watts K. 2013: Sustainable forest management in a time of ecosystem services frameworks: common ground and consequences. Journal of Applied Ecology 50: 863-867.
Zadal: 
Radomír Dohnal